Aktualności

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Koninie informuje, że od 1 stycznia 2018 roku nieruchomości niezamieszkałe  zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez Miasto Konin. Jest to konsekwencją podjęcia przez Radę Miasta Konina Uchwały nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 388 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych oznacza , że każdy właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wykaz firm jest dostępny na stronie internetowej Miasta Konina.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy oraz właścicieli działek letniskowych.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej  ma obowiązek  poinformować Urząd Miejski w Koninie, który prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości,  na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 15 lutego 2018 roku

 • pocztą elektroniczną na adres odpady@konin.um.gov.pl;
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Koninie Wydział Gospodarki Komunalnej, 
  62-500 Konin, ul. Plac Wolności 1;
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin w godz. 7.30 – 15.30

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Prezydent Miasta Konina ma prawo kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Niedopełnienie powyższego obowiązku jest wykroczeniem.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 63 24 01 371.

W związku z podjęciem Uchwały nr 466 Rady Miasta Konina z dnia 22.02.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik

uprzejmie informujemy, że od 01.04.2017 r. następuje zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 • 12,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

2) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska, itp.)

Pojemność pojemnika

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik (odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - jednorazowe opróżnienie pojemnika

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik (odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny) - jednorazowe opróżnienie pojemnika

90 l

21,00 zł

42,00 zł

110 l

21,00 zł

42,00 zł

120 l

21,00 zł

42,00 zł

240 l

27,00 zł

54,00 zł

1100 l

90,00 zł

180,00 zł

Kontener KP5

420,00 zł

840,00 zł

Kontener KP7

600,00 zł

1 200,00 zł

Kontener KP10

800,00 zł

1 600,00 zł

Worek 30 l

5,00 zł

10,00 zł

Worek 120 l

21,00 zł

42,00 zł

3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku obowiązuje stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego

 • 42,00 zł  - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 84,00 zł  - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

Informacji dodatkowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie pod numerami telefonu:

(63) 240 13 50 lub (63) 240 11 44 dla nieruchomości zamieszkałych
(63) 240 13 55 lub (63) 240 13 71 dla nieruchomości niezamieszkałych

oraz pocztą elektroniczną odpady@konin.um.gov.pl.

7 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od stycznia 2016 r. ulegają zmianie terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez odrębnego wezwania w następujących terminach:

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

I wpłata
za okres styczeń - marzec

Do 15 lutego

II wpłata
za okres kwiecień-czerwiec

Do 15 maja

III wpłata
za okres lipiec-wrzesień

Do 15 sierpnia

IV wpłata
za okres październik-grudzień

Do 15 listopada

Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na podany Państwu wcześniej indywidualny nr konta bankowego.

Wpłat należności (bez prowizji) można dokonywać w:

 • oddziale Getin Noble Banku S.A. w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 15;
 • punkcie kasowym Getin Noble Banku S.A. w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1;
 • kasie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2 (budynek byłego Sądu Rejonowego).

18 marca 2015 r.

Nowy członek rodziny = zmiana deklaracji

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie przypomina o konieczności zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po narodzinach dziecka (także w przypadku każdej innej zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość).

Deklaracje taką należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Można to zrobić osobiście w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego, przesłać pocztą lub przez ePUAP.

Mieszkańcy zamieszkujący w blokach informują o narodzinach dziecka administratorów lub zarządców.

Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!