Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.konin.pl

Urząd Miejski w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowe: 2018.10.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.02.24.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Podstrona Konin/Książki o Koninie: zawarte na podstronie skrypty odwołują się do zewnętrznego serwisu ISUU służącego do publikacji plików pdf
 • Podstrona Konin/Położenie: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Konin/Powietrze w Koninie: zawarte na podstronie wyniki pomiarów czujników ławek z sensorami smogu pochodzą z zewnętrznego źródła (lawki-konin.enovio.pl)
 • Na podstronie Konin/Kamery miejskie: obraz nadawany z kamer jest obrazem nadawanym „na żywo” poprzez skrypty udostępnione z zewnętrznych stron internetowych obsługujących kamery
 • Na podstronie Samorząd/Wybory Parlamentarne 2019: na podstronie znajduje się duża liczba dokumentów pochodzących do komisarzy wyborczych, które mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo
 • Na podstronie Samorząd/Wybory Samorządowe 2018: na podstronie znajduje się duża liczba dokumentów pochodzących do komisarzy wyborczych, które mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo
 • Na podstronie Samorząd/Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: na podstronie znajduje się duża liczba dokumentów pochodzących do komisarzy wyborczych, które mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo
 • Na podstronie Samorząd/Wybory Prezydenta RP 2020: na podstronie znajduje się duża liczba dokumentów pochodzących do komisarzy wyborczych, które mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo

Deklarację sporządzono 2020.03.12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gilewski, tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 2401 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Plac Wolności 1

Plac Wolności 1 - główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące wydziały: /h4

 • Biuro Obsługi Interesanta,
 • Kasa Urzędu Miejskiego,
 • Prezydent oraz Zastępcy Prezydenta.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony Placu Wolności: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia),
 • wejście od strony ulicy Wojska Polskiego: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi otwierane automatycznie; na poziom +1 można dostać się schodami lub za pomocą platformy przyschodowej (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na poziomie +1: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Kasy Urzędu Miejskiego oraz do Biura Obsługi Interesanta.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: tak -  zamontowana przy schodach, prowadzących z poziomu 0 na poziom +1 (wejście od strony ulicy Wojska Polskiego).

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Miejskiego - wjazd od ulicy Wojska Polskiego. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do głównego budynku Urzędu Miasta:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie ulicą Śliską do Placu Wolności;
 • samochodem: ulicą Wojska Polskiego bezpośrednio na wewnętrzny dziedziniec/parking głównego budynku Urzędu Miasta.

ulica Stanisława Staszica 17

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy S. Staszica: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na jednym poziomie.
 • Winda: brak.
 • Korytarz: dostępny.
 • Schody: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.
 • Pochylnia: tak.
 • Pętla indukcyjna: brak.
 • Toaleta dostosowana: tak.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga - parkowanie utrudnione. Przy obiekcie, na ulicy S. Staszica brak jakichkolwiek miejsc parkingowych. Niewielki, wewnętrzny parking znajduje się na dziedzińcu za budynkiem (wjazd od ulicy Jana Kilińskiego). Brak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest pani Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 • autobusem MZK: do przystanku STASZICA;
 • samochodem: ulicą Wojska Polskiego, Z. Urbanowskiej, J. Kilińskiego do ulicy S. Staszica.

Plac Wolności 6

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • wejście główne od strony Placu Wolności: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody (7 nieoznaczonych stopni);
 • wejście dla osób z niepełnosprawnościami (także od strony Placu Wolności): dostępne; na poziom +1 (wysoki parter) można dostać się schodami lub za pomocą platformy (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.); wejście na co dzień zamknięte; przy drzwiach znajduje się dzwonek/domofon do wezwania pracownika, który otwiera drzwi, uruchamiając elektryczną platformę, pozwalającą dostać się na poziom +1 (wysoki parter).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na poziomie +1 (wysoki parter): dostępny. Wydział Spraw Obywatelskich mieści się na jednej kondygnacji.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: tak;  platforma zamontowana jest przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami; transport z poziomu 0 na poziom +1 (wysoki parter).

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) na Placu Wolności – wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Koninie:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie ulicą Śliską do Placu Wolności;
 • samochodem: ulicą Wojska Polskiego bezpośrednio do Placu Wolności.

ulica Obrońców Westerplatte 2

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście główne: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (próg przekraczający 2 cm wysokości); szerokość drzwi wejściowych ok. 60 cm; na kolejną kondygnację, tj. na pierwsze piętro prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na parterze (poziom 0) oraz pierwszym piętrze (poziom +1): dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się np. na wózku inwalidzkim: niedostępny.

Korytarz/hol główny znajduje się na parterze (poziom 0). Na pierwsze piętro (poziom +1), można się dostać wyłącznie schodami (nieoznaczone).

W holu głównym (poziom 0) znajduje się dzwonek. Po jego uruchomieniu pracownik USC ma obowiązek zejścia do osoby ze szczególnymi potrzebami.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) na ogólnodostępnym, publicznym parkingu, znajdującym się u zbiegu ulic Zofii Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte (naprzeciwko USC).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 2 w Koninie:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie pieszo ok. 500 metrów ulicą Gwoździarską, 3 Maja, Kramową, Plac Zamkowy do Obrońców Westerplatte,
 • samochodem: od strony ulicy Warszawskiej - Wojska Polskiego, most Toruński, Zofii Urbanowskiej do Obrońców Westerplatte; od strony mostu Unii Europejskiej – ulicą Nadrzeczną, Zofii Urbanowskiej do Obrońców Westerplatte.

ulica Wojska Polskiego 2

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Kultury, Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Lokalowych, Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, Sekretarz Miasta.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście główne znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu obiektu: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wysokość progu w drzwiach wejściowych wynosi ok. 5 cm; drzwi wejściowe mają ok. 85 cm szerokości; na kolejne kondygnacje, do poszczególnych Wydziałów UM, prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wydziały Urzędu Miejskiego mieszczą się na wszystkich kondygnacjach, na które można się dostać wyłącznie schodami.

Korytarze znajdują się na: wysokim parterze (poziom +1), pierwszym piętrze (poziom +2), drugim piętrze (poziom +3).

Korytarz na poziomie +1, +2 oraz +3: dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się np. na wózku inwalidzkim: niedostępny.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miejskiego (wjazd bezpośrednio z ulicy Wojska Polskiego).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 2.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Koninie:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo ok. 500 metrów ulicą Wojska Polskiego;
 • samochodem: ulicą Warszawską, skręt w ulicę Wojska Polskiego lub (wjazd od południa) – ulicą Kościelną, Wodną do Wojska Polskiego.

ulica 3 Maja 21

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście przez bramę główną od ulicy 3 Maja: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na pierwsze i drugie piętro (poziom +1 oraz +2) prowadzą schody (brak kontrastowych oznaczeń).

Korytarz na poziomie +1 oraz +2: dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się np. na wózku inwalidzkim: niedostępny.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.

Pochylnia (tylko przy wejściu do obiektu): tak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga - utrudnione parkowanie. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (tylko znaki pionowe) na początku ulicy Wiosny Ludów, tj. kilkadziesiąt metrów od budynku Urzędu Miejskiego. Parking ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, w którym mieści się Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do wydziałów mieszczących się przy ulicy 3 Maja 21:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie pieszo ulicą Gwoździarską do ulicy 3 Maja;
 • samochodem: ulicą Grunwaldzką, Kościelną do 3 Maja.

ulica 3 Maja 1 – 3

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się wydział Centrum Organizacji Pozarządowych.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na poziomie +1 (podwyższony parter): są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku inwalidzkim, rodzica z dzieckiem w wózku itp.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm; dodatkowo przed dolnym i górnym stopniem zamontowana faktura bezpieczeństwa typu B. Na całej powierzchni wydziału zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce pomieszczenia.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: tak (patrz: punkt 2).

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) tuż przed budynkiem, tj. na południowej pierzei Placu Wolności – wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do Urzędu Miasta:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie ulicą Śliską do Placu Wolności i 3 Maja lub ulicą Gwoździarską do 3 Maja;
 • samochodem: ulicą Wojska Polskiego do Placu Wolności i 3 Maja.

ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz)

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się: Wydział Oświaty - znajduje się na parterze (poziom 0) oraz Biuro Rady Miasta - znajduje się na pierwszym piętrze (poziom +1).

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście bezpośrednio z ulicy Wiosny Ludów. Drzwi: dwuskrzydłowe, drewniane; wąskie wejście z wysokim stopniem/progiem - niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na parterze (poziom 0) oraz pierwszym piętrze (poziom +1): dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się np. na wózku inwalidzkim: niedostępny.

Na pierwsze piętro (poziom +1) prowadzą schody (brak kontrastowych oznaczeń).

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Pochylnia: nie. Uwaga - zewnętrzna pochylnia znajduje się na ulicy 3 Maja. Wejście, którym ewentualnie można dostać się do obiektu, na co dzień jest zamknięte, otwierane na sesje Rady Miasta, okolicznościowe imprezy itp.; wewnątrz znajduje się bariera w postaci schodów.

Platforma: tak. Uwaga - wewnętrzna platforma zamontowana jest w korytarzu pomiędzy wejściem od ulicy 3 Maja a salą sesyjną.

Pętla indukcyjna: nie.

Toaleta dostosowana: tak. Uwaga – utrudnione dojście/dojazd do toalet: bariera w postaci schodów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (tylko znaki pionowe) na początku ulicy Wiosny Ludów, tj. naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Oświaty oraz Biuro Rady Miasta. Parking ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Oświaty oraz Biuro Rady Miasta w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do wydziałów mieszczących się przy ulicy Wiosny Ludów 6:

 • autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie pieszo ulicą Gwoździarską do ulicy Wiosny Ludów;
 • samochodem: ulicą Grunwaldzką, Kościelną, 3 Maja do Wiosny Ludów.

ulica Przemysłowa 2 (budynek Policji)

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Komunikacji (2 i 3 piętro) oraz Straż Miejska (4 piętro).

Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście: dostępne.

Osoby z niepełnosprawnościami powinny korzystać z głównego wejścia na policję.

Do wejścia najlepiej kierować się od strony lokalu gastronomicznego „Kuchcik” (dojście/dojazd oznakowane). Przed wejściem głównym jest zamontowana pochylnia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na wysokim parterze (poziom +1): dostępny. Dojście/dojazd wózkiem  - przez hol główny policji - bezpośrednio do windy.

Schody: nieoznaczone.

Winda na wyższe kondygnacje: tak. Uwaga – winda starego typu z bardzo wąskimi drzwiami oraz krótkim okresem otwarcia (drzwi automatyczne). Dlatego istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na wyższych kondygnacjach.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.

Pochylnia: tak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (tylko znaki pionowe) przed budynkiem Policji w Koninie.

Uwaga - utrudniony dojazd z opisanego powyżej miejsca parkingowego do głównego wejścia. Sugeruje się skorzystanie z miejsca postojowego przy lokalu „Kuchcik”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu, w którym znajdują się wyżej wymienione wydziały.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do budynku Urzędu Miasta:

 • Uwaga – utrudniony dojazd autobusem MZK ze względu na dużą odległość budynku od przystanku: WYSZYŃSKIEGO ZSGE lub PRZEMYSŁOWA - RONDO SOLIDARNOŚCI lub ALEJE 1 MAJA - BŁASZAKA;
 • samochodem: ulicą Przemysłową bezpośrednio pod budynek, w którym znajduje się Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska.

ulica płk. Witolda Sztarka 1

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Geodezji i Katastru (wysoki parter, 1 i 2 piętro) oraz Wydział Strategii i Marketingu Miasta (2 piętro).

Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w szczycie budynku: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są oznaczone; dojście/dojazd bezpośrednio do windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na poziomie +1 (wysoki parter), +2 i +3 (1 i 2 piętro): dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda: tak. W szczycie korytarza znajduje się winda przystosowana do transportu osób na wózku inwalidzkim, rodzica z dzieckiem w wózku itp. (przyciski z opisem w alfabecie Braille’a).

Na wyższe kondygnacje można się dostać także schodami (brak oznaczeń).

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: tak (tylko parter).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dwóch miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) zlokalizowanych na parkingu w szczycie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Strategii i Marketingu Miasta.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Inne informacje.

Dojazd do wydziałów Urzędu Miasta, znajdujących się przy ulicy W. Sztarka 1:

 • autobusem MZK: do przystanku KOLSKA – SZKOŁA lub KOLSKA - KLASZTOR, a następnie około 200 metrów pieszo ulicą Kolską, skręt w ulicę Sztarka;
 • samochodem: dojazd od ulicy Kolskiej lub Żwirki i Wigury.