Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja stanowi podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania zadeklarowanej opłaty.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Konina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Szanowni Państwo nie składając deklaracji lub zaniżając liczbę osób zamieszkałych przyczyniamy się do wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie mieszczącym się na Placu Wolności 1;
  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 2 (budynek byłego Sądu Rejonowego);
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!