Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r. zaktualizowano wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, oraz rozszerzono katalog załączników, które należy dołączyć do przedmiotowego wniosku (wzory w załącznikach).

I. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

II. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ilekroć jest mowa o "izbie rzemieślniczej", należy przez to rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).

W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Konina zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji (załącznik nr 1 – zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin lub przedłożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie.

III. Wysokość kwoty dofinansowania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodudo 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracydo 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy - z art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych
(tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

IV. Termin składania wniosku.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiący załącznik nr 2, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

V. Organ przyznający dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta Konina, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

VI. Termin przekazania dofinansowania.

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, która przeprowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.
 5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543)wzór formularza - załącznik nr 3 do procedury.
 8. Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat – wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do procedury, albo kopie wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie.
 9. Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie – wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do procedury.
 10. Oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do procedury.
 11. Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

VIII. Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1.

IX. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 622 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267).
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543).
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

X. Załączniki do pobrania:

 • załącznik nr 1zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,
 • załącznik nr 2wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • załącznik nr 3formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • załącznik nr 4oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 • załącznik nr 5oświadczenie pracodawcy o nieotrzymaniu pomocy de mini mis,
 • załącznik nr 6oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego,
 • załącznik nr 7 - oświadczenie - status pracodawcy (rzemieślnik)