Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek

Projekt „Edukacja wczesnoszkolna na dobry poczatek”, nr POKL.09.01.02-30-351/10, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jest to projekt systemowy, realizowanym na podstawie umowy Nr: POKL.09.01.02-30-351/10-00 z dnia 03.03.2011. Okres realizacji projektu:  01.10.2010 do 28.06.2013 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 921.723,30 zł z tego:

 • Dofinansowanie ze środków EFS  (85%) - 783.464,81 zł
 • Dotacja celowa z budżetu państwa (15%) - 138.258,49 zł

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.

Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie:

 •  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 •  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
 •  Zajęcia logopedyczne dla dzieci,
 •  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 •  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 •  Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych humanistycznie
 •  Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych,
 •  Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie
 •  Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych taneczno- gimnastycznie
 •  Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych rytmiczno-tanecznie
 •  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – ludoterapia
 •  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – arteterapia  
 •  Zajęcia terapeutyczne w zakresie korekcyjno- kompensacyjnym
 •  Zajęcia terapeutyczne – kinezjologia edukacyjna metodą P. Dennisona
 •  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – arteterapia
 •  Zajęcia terapeutyczne korygujące zaburzenia zachowania dla dzieci niepełnosprawnych
 •  Zajęcia terapeutyczne – rewalidacja dla dzieci niepełnosprawnych
 •  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia SI dla dzieci niepełnosprawnych
 •  Zajęcia terapeutyczne – zajęcia relaksacyjne z ćwiczeniami uspokajającymi

Łączna liczba godzin zajęć pozalekcyjnych do zrealizowania w ramach całego projektu wynosi: 9.289 godzin, w tym:

 • rok 2011: 5.725 h
 • rok 2012: 2.966 h
 • rok 2013: 598 h

Projekt obejmuje 11 szkół podstawowych (SP) z Konina tj.: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 8, SP 9, SP10, SP 11, SP 12, SP 15. W ramach projektu szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy oraz w pomoce dydaktyczne w tym tablice interaktywne.