Edukacja zdalna - raport

Jak nam wyszło zdalne nauczanie?

Zdalna edukacja – kiedyś innowacja pedagogiczna, od czasów pandemii koronawirusa codzienność dla tysięcy konińskich uczniów. Czy zdała egzamin? Czy dobrze została zorganizowana? Z inicjatywy zastępcy prezydenta ds. społecznych Witolda Nowaka we współpracy z zespołem Szkoły Naszych Marzeń do uczniów, nauczycieli i rodziców rozesłaliśmy ankietę. Pytaliśmy o plusy i minusy kształcenia na odległość. Odpowiedziały 5.342 osoby: 660 nauczycieli, 2.078 rodziców i 2.604 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wśród największych zalet uczniowie  wymienili: elastyczny czas nauki oraz możliwość dostosowania tempa i sposobu uczenia się do ich upodobań.  Minusy, zdaniem uczniów, to zbyt dużo zadań przesyłanych przez nauczycieli, brak kontaktu z koleżankami i kolegami, zbyt duża ilość kanałów komunikacji. Zdecydowanie najmniej osób skarżyło się na kwestie dotyczące dostępności komputerów.  - Jak wynika z odpowiedzi udzielanych w pytaniach otwartych - dla uczniów w edukacji bardzo ważne są relacje, kontakt z rówieśnikami oraz nauczycielami - czytamy we wnioskach do badania.

Odpowiedzi udzielane przez rodziców (w większości kobiety) były zbieżne z opiniami uczniów. Zdaniem rodziców - głównym problem była tęsknota za kolegami/koleżankami z klasy, zbyt duża ilość materiału przeznaczona do realizacji. Niektórzy rodzice podkreślali, że konieczność pomagania dziecku w zdalnym nauczaniu dezorganizowała ich pracę zawodową.

Wśród 660 przebadanych nauczycieli 53% to nauczyciele powyżej 21 lat pracy, 5% stanowili najmłodsi stażem nauczyciele. Wcześniejsze doświadczenie z edukacją zdalną miało tylko 8% respondentów. Najwięcej trudności w prowadzeniu edukacji zdalnej sprawiły im następujące kwestie: brak pewności, czy uczniowie wykonują zadania samodzielnie, czasochłonność całego procesu, problemy sprzętowe po stronie uczniów i nauczycieli.

Wnioski, które wyciągnięto po przeanalizowaniu ankiety to m.in.: potrzeba wprowadzenia jednej platformy edukacyjnej w szkole; określenie jednolitych dla wszystkich szkół standardów nauczania zdalnego; indywidualizowanie pracy z uczniem, dostosowanie jej do potrzeb i możliwości każdego, w tym do osób z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będącymi w szczególnych sytuacjach życiowych; rozwijanie relacji poprzez częsty kontakt i rozmowy online pamiętając, że uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami;

Opracowana ankieta wraz z wnioskami dostępna jest TUTAJ. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Raport z badania ankietowego na temat zdalnej edukacji przeprowadzonego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Konina