Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego

Logotypy instytucji zaangażowanych w projekt Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego

Nr projektu: RPWP.03.03.01-30-0002/16

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Data rozpoczęcia projektu 2015.11.19

Data zakończenia projektu: 2020.06.30

Całkowita wartość projektu: 31 245 985,85

Koszty niekwalifikowalne: 5 709 057,70

Kwota kosztów kwalifikowanych: 25 536 928,15

Kwota dofinansowania: 21 706 388,92

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

Zakup 12 autobusów w tym 6 hybrydowych i 6 elektrycznych z czego:

 • 6 autobusów elektrycznych 11-12 m,
 • 2 autobusy hybrydowe 17-18 m,
 • 4 autobusy hybrydowe 11-12 m

Przebudowa ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe, w tym:

 • wzdłuż ul. M. Kolbego o długości 267 m
 • wzdłuż ul. Poznańskiej o długości 130 m

Modernizacja infrastruktury transportowej w tym:

 • zakup i montaż 9 wiat przystankowych wraz z oświetleniem i stojakami na rowery zlokalizowanych:
  • przystanek nr 320-01 przy ul. Spółdzielców;
  • przystanek nr 315-02 przy ul. Aleje 1 Maja;
  • przystanek nr 316-02 przy ul. Dworcowej;
  • przystanek nr 354-02 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego;
  • przystanek nr 354-01 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego;
  • przystanek nr 355-02 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego;
  • przystanek nr 216-01 przy ul. Grunwaldzkiej;
  • przystanek nr 218-02 przy ul. Szarych Szeregów;
  • przystanek nr 160-01 przy ul. Kolskiej;
 • Zakup 3 sztuk ładowarek wolnostojących do ładowania autobusów;
 • Zakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskim zlokalizowanych:
  • przystanek nr 320-01 przy ul. Spółdzielców,
  • przystanek nr 315-02 przy ul. Aleje 1 Maja,
  • przystanek nr 316-01 przy ul. Dworcowej,
  • przystanek nr 316-02 przy ul. Dworcowej,
  • przystanek nr 354-02 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego,
  • przystanek nr 355-01 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego,
  • przystanek nr 355-02 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego,
  • przystanek nr 333-01 przy ul. F. Chopina,
  • przystanek nr 220-02 przy ul. Wał Tarejwy.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej. Konieczność jego realizacji uwarunkowana jest wieloma przyczynami, przede wszystkim jednak, wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu. Tym samym realizacja projektu ma na celu stworzenie w Koninie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy UE w zakresie ochrony środowiska (pojazdy spełniające najniższe normy Euro wymienione zostaną na nowe - z napędami elektrycznymi oraz hybrydowymi), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego

Fakt, iż zakupione autobusy kursować będą na wszystkich liniach oraz będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub osób
z ograniczoną możliwością poruszania się, jak również wzbogacenie zakresu projektu o nowoczesny system IST (montaż tablic informacyjnych w różnych lokalizacjach, które będą dostarczały pasażerom informacji o prognozowanym czasie przyjazdu pojazdu obsługującego określoną linię z wybranego przystanku, system zarządzania flotą) oraz przebudowę dróg pieszych na pieszo-rowerowe, montaż wiat przystankowych wraz ze stoiskami dla rowerów, stworzenie tzw. punktów przesiadkowych – tzw. „Bike&Ride”, pozwolą na integrację wewnętrzną i dostępność komunikacyjną miasta oraz jego obszaru funkcjonalnego, co przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych, także dla mieszkańców obszarów wiejskich zlokalizowanych wokół miasta Konina.

Efektem realizacji wszystkich działań będzie poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej i wzrost liczby osób korzystających z jej usług oraz ograniczenie korzystania z transportu indywidualnego.

Planowany rezultat po realizacji projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych: 737,48 ton ekwiwalentu CO2/rok.