Małe Granty w 2019 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. rusza dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Oferty z zakresu:

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty poprzez generator https://konin.engo.org.pl, lub w formie tradycyjnej (papierowej) proszę składać od 2 stycznia 2019 r. Łączna kwota przewidziana w Budżecie Miasta Konina dla tego zadania to 20 000 zł. Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz, tel. 63 240 10 28, email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

Wróć