Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Konina

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 120/2018 z dnia 9 października 2018 r. w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. zarządzony zostaje obowiązek przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Konina.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane, a w szczególności:

  • obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
  • budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
  • obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów;
  • korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe;
  • inne pomieszczenia gdzie występują gryzonie.

Zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji są: właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami

Trutkę należy wyłożyć nie później niż w dniu 31 października 2018 r. przestrzegając zasad użycia dla danego preparatu. W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napis ostrzegawczy o treści:

"UWAGA ! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Nadzór i kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania deratyzacji sprawuje Straż Miejska w Koninie.

Zarządzenie Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Konina w 2018 roku

Wróć