Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych…”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji” oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem można zapoznać się do dnia 28.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 210 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30).

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Karolina Minta - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 63 240 11 44.

Wróć