Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Prezydent Miasta Konina – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2019 r. została wydana w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koninie obręb Przydziałki,  ozn.  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o pow. 0,1463 ha.

Decyzja ogranicza sposób korzystania z nieruchomości w ten sposób, iż zezwala Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu na zajęcie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0,4 kV na kablową w Koninie przy ul. Nadrzecznej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 3.

Wróć