Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o przyjęciu:

  • uchwały nr 745 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza - Obrońców Westerplatte, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r., poz. 5776,
  • uchwały nr 806 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 r., poz. 8941.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

Wróć