Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących KBO

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 3170) Prezydent Miasta Konina przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz stronie www.kbo.konin.pl projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 wraz z załącznikami.

Terminy konsultacji:

  • rozpoczęcie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 23 października 2018 roku
  • zakończenie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 23 listopada 2018 roku

Uwagi do projektu uchwały można przesyłać na załączonym formularzu uwag KBO pocztą elektroniczną na adres: maria.cybulska@konin.um.gov.pl , pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem na kopercie „COP – Konsultacje KBO” lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie „COP -Konsultacje KBO”. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności uwag decyduje data wpływu korespondencji, a nie stempla pocztowego.

Propozycje zmian oznaczono kolorem żółtym. Zapis z uzasadnieniem.

Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dni:

  • 23 października 2018 roku, godzina 18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
  • 23 listopada 2018 roku, godzina 12:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024

Regulamin „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Formularz uwag KBO

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta.

Wróć