Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Przydziałki

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Prezydent Miasta Konina zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonych w Koninie obręb Przydziałki ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 32 o pow. 0,1463 ha i  nr 30 o pow. 0,0942 ha, zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 w związku z art. 124a i 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na wykonanie czynności związanych z przebudową napowietrznej linii energetycznej nN-0, 4kV na kablową w Koninie przy ul. Nadrzecznej, zasilającą w energię elektryczną gospodarstwa domowego i obiekty handlowe.

Przedmiotowa nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się wraz z tytułem własności w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 3, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Wróć