Pismo prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie odwlekającej się budowy nowego dworca kolejowego

Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Mieszkańcy Konina od przeszło półtora roku czekają na rozpoczęcie budowy dworca PKP. Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 stycznia 2018 r. zawartym między Miastem Konin a DEKADA Konin sp. z o. o. inwestycja przy ul. Dworcowej w Koninie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe”, której częścią jest dworzec PKP, miała zostać zrealizowana w latach 2018-2019. Porozumienie zawierało zakres zobowiązań leżących po stronie Miasta Konina – było ich wiele - niezbędnych inwestorowi do rozpoczęcia budowy. Ze swoich obowiązków Miasto wywiązało się w pełni, zachowując ustalone terminy.  Teraz możemy być jedynie obserwatorami narażonymi na efekty społecznego niezadowolenia, bowiem Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A., od którego decyzji zależy realizacja inwestycji, już kilka razy przesuwał termin jej rozpoczęcia.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Koninie - w ramach remontu linii kolejowej na trasie Poznań-Warszawa - oddano do użytku nowe perony, a obecnie finalizowana jest budowa przejść podziemnych. Stary budynek dworca PKP jest w fatalnym stanie technicznym i wizualnym. Nie jest ani dobrą wizytówką Miasta, ani PKP. Odbiega od standardów, jakie obecnie proponuje PKP w wielu innych polskich miastach.  

Należy również zaznaczyć, że Konin leży na linii kolejowej  E 20 Berlin-Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol-Moskwa. To niezwykle ważny międzynarodowy ciąg komunikacyjny stanowiący II część Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód. Wobec tego wydaje się całkowicie zasadnym, aby liczący ponad 70 tys. mieszkańców Konin doczekał się nowego dworca kolejowego, który będzie zabezpieczał potrzeby pasażerów, nabierze funkcji reprezentatywnej i przestanie odstraszać podróżnych.

Dla zapewnienia Pana Ministra o dopełnieniu formalności, przedstawiam wykaz działań, które były niezbędne do rozpoczęcia inwestycji i zostały przez Miasto Konin zrealizowane:

  1. Uzyskanie zgody Rady Miasta Konina na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu, ozn. Nr 250/62 na okres 30 lat pod parking - Uchwała Nr 567 Rady Miasta Konina z dnia 27.09.2017 r. Ustalona została również stawka czynszu dzierżawnego (1,94/m2 netto), zaakceptowana przez DEKADĘ.

  2. Uzyskanie zgody Rady Miasta Konina na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki 250/61 o pow. 0,0286 ha, będącej własnością Miasta. Zgodnie z projektem działka ma być zabudowana budynkiem dworca. Została dokonana wycena.
    - Uchwała Nr 530 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017. Warunkiem koniecznym wykonania uchwały na rzecz DEKADY jest wniesienie przez PKP aportem do DEKADA gruntów będących w użytkowaniu wieczystym PKP. Zgodnie z §3 p.3 Porozumienia, oddanie przez Miasto w użytkowanie wieczyste działki ma nastąpić w terminie 60 dni, licząc od daty nabycia prawa użytkowania gruntów przez DEKADĘ (aportu). Dotychczas brak jest potwierdzenia dokonania aportu przez PKP.

  3. Udzielono zgody na dysponowanie nieruchomością (dz. 250/38, 250/61 oraz 250/62 Czarków) na cele budowlane, związane z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego - pismo GN.6852.3.2018 z dnia 28.01.2018 r.

  4. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie wydał pozwolenie na budowę "Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno - Handlowego" w Koninie decyzją nr 91 z dnia 15 maja 2018 r. (znak sprawy: UA.6740.61.2018) dla firmy DEKADA Konin z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1. Decyzja stała się ostateczna w dniu 7 czerwca 2018 r. Do dziś nie wpłynął wniosek o wydanie dziennika budowy na inwestycję. Ponadto informuję, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  5. Dokonano zamiany gruntów. Miasto przeniosło prawo własności działki 250/38 obr. Czarków (obecny parking przy ul. Kolejowej) na rzecz PKP, w zamian za nabycie od PKP prawa użytkowania gruntów 285/6, 284/19, 284/21 oraz 250/56 (grunty pod zajezdnię dworca PKS). Zamiana została zakończona aktem notarialnym 26 lipca 2018 r.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o doprowadzenie do podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd PKP S.A. w sprawie rozpoczęcia budowy dworca PKP w Koninie.

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina

 

 

Do wiadomości:
Polskie Koleje Państwowe S.A., Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,

DEKADA S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
XCITY INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa.

Foto: www.dekadasa.pl
Foto: www.dekadasa.pl

Wróć