Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego.

W spotkaniu udział wzięli; Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Komendant Straży Miejskiej w Koninie, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Koninie, Naczelnik Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego – Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego dla miasta Konina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta a także Kierownicy Wydziałów: Biura Prezydenta, Oświaty oraz Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

Zasadniczym tematem spotkania było podjęcie działań dotyczących zapewnienia w okresie zimowym bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Konina. Istotną uwagę poświęcono osobom bezdomnym, dla których okres ten jest najtrudniejszy do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Służby prewencyjne miasta Konina przedstawiły meldunki i działania w środowisku osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia intensywnych opadów śniegu, służby miejskie poinformowały o konieczności odśnieżania dachów przez administratorów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: hipermarkety, hale targowe, kryte pływalnie i obiekty sportowe, które stwarzają szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników. Podkreślono także, jak ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta w okresie zimowym jest stan oraz utrzymanie przejezdności dróg i chodników.

Służby Nadzoru Wodnego w Koninie określiły stan obiektów hydrotechnicznych i urządzeń wodno-melioracyjnych na rzece Warcie jak dobry. Podkreślono, iż obecny stan wód rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko znajduje się w strefie stanów niskich. W okresie zimowym monitorowana jest sytuacja na rzece Warcie i Kanale Ślesińskim pod kątem występowania zjawisk lodowych i miejsc zatorogennych mogących stanowić zagrożenie powodziowe.

Na zakończenie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina przedstawiono aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz weterynaryjną na terenie miasta.

Wróć