Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W dniu 3 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego. 

W spotkaniu udział wzięli; Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie, Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Koninie, Zastępca Szefa Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Prezes Oddziału Powiatowego – Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Nadzór Wodny w Koninie, Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Koninie, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Energii w Koninie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciel Rejonowego Oddziału PCK w Koninie, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, a także Kierownicy Wydziałów: Oświaty, Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

Wiodącym tematem spotkania było podjęcie działań dotyczących zapewnienia w okresie zimowym bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Konina. Szczególną uwagę poświęcono osobom bezdomnym, dla których okres ten jest najtrudniejszy do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Służby prewencyjne miasta Konina przedstawiły meldunki i działania w środowisku osób bezdomnych i potrzebujących pomocy.

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia intensywnych opadów śniegów, służby miejskie poinformowały o konieczności odśnieżania dachów przez administratorów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: hipermarkety, hale targowe, kryte pływalnie i obiekty sportowe, które stwarzają szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników. Podkreślono także, jak ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta w okresie zimowym jest stan oraz utrzymanie przejezdności dróg i chodników.

Kolejnymi istotnymi tematami, które zostały poruszone podczas spotkania były informacje związane z funkcjonowaniem: sieci energetycznych, gazowych. Przedstawiono także aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną i weterynaryjną w kontekście bieżących zagrożeń na terenie miasta. Na zakończenie posiedzenia służby hydrologiczne poinformowały o stanie wałów przeciwpowodziowych oraz stanie rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko w związku wystąpieniem ewentualnych zatorów lodowych.

Wróć