Przedszkola, szkoły i miejski żłobek w warunkach reżimu sanitarnego wracają do pracy

W najbliższy poniedziałek, 25 maja, do pracy z dziećmi wracają wszystkie konińskie przedszkola oraz miejski żłobek. Od tego samego dnia uczniowie  klas I-III w szkołach podstawowych, w tym specjalnych będą mieli możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. O nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli, klas I-III,  a także miejskiego żłobka zdecydują rodzice.

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będą realizowane w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców, w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – tłumaczy Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych będą zapewnione od dnia 25 maja 2020 r. z możliwością korzystania z biblioteki szkolnej. Dla uczniów pozostałych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych od dnia 1 czerwca 2020 r. będą zapewnione  konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne także z możliwością korzystania z biblioteki szkolnej.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i formę, w jakich będą się odbywać ustali dyrektor szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i służyć będą poprawie ocen na potrzeby klasyfikacji oraz przygotowaniu do egzaminów – wyjaśnia Prezydent Miasta Konina.

Funkcjonowanie przedszkoli i szkół, a także realizacja pozostałych zajęć odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa opracowanymi w każdej z jednostek, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie naszego miasta.

Wróć