Radni udzielili prezydentowi absolutorium i wotum zaufania

Radni udzielili prezydentowi absolutorium i wotum zaufania

Prezydent Konina Piotr Korytkowski z wotum zaufania i z absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 czerwca, prezydent przedstawił radnym Raport o stanie miasta Konina za 2019 rok. Po prezentacji dokumentu i debacie nad nim odbyło się głosowanie nad wotum. - Po raz drugi jako prezydent miasta przedstawiam Państwu Raport o stanie miasta Konina, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Według mnie dokument powinien być przewodnikiem po działaniach konińskiego samorządu. I właśnie w takiej formie został przygotowany. Dokument został przedstawiony radnym w ustawowym terminie, jest dostępny na stronie internetowej www.konin.pl. Ma do niego wgląd każdy mieszkaniec naszego miasta – wyjaśniał prezydent. Podkreślił, że to bardzo obszerne opracowanie, które obejmuje zadania realizowane przez Konin jako miasto na prawach powiatu - zarówno gminne, jak i powiatowe, a także te, które miasto realizuje jako zadania własne, np. edukacja, pomoc społeczna, transport i drogi publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, np. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wypłata świadczenia 500+, zadania powierzone, np. transport, oświata (przedszkola) czy takie, które miasto realizuje, ponieważ władze Konina uznały je za ważne dla społeczności lokalnej.

Mówiąc o inwestycjach prezydent poinformował, że w minionym roku miasto realizowało 71 projektów, w tym wieloletnie. Ich całkowita wartość to 225.882.509,64 zł. 65 z tych projektów było dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z czego 29.583.665,32 zł  pochodziło ze środków zagranicznych (UE), 5.695.365,91 zł ze środków krajowych, 18.166.899,04 zł, czyli około 1/3 kosztów, to wkład własny. - Po tych liczbach widać, jakim wsparciem są dla nas środki zewnętrzne i w jak skuteczny sposób je pozyskujemy – wyjaśnił prezydent. Wśród realizowanych inwestycji w 2019 roku są m.in.: rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie; budowa budynków wielorodzinnych z usługami w obrębie Starówki, dzięki czemu powstały 2 budynki i 32 lokale mieszkalne; „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Omawiając oświatę i wychowanie prezydent podkreślił, że 2019 rok, ze względu na nabór podwójnego rocznika uczniów do szkół ponadpodstawowych, miasto zmierzyło się ze sporym wyzwaniem. Musiało m.in. dostosować placówki do przyjęcia większej liczby uczniów. Wydatki na remonty, które w związku z tym poniesiono, wynosiły ponad 2,6 miliona złotych.

Prezydent Piotr Korytkowski zaznaczył, że bardzo ważne są dla miasta kwestie ochrony środowiska. - W 2019 roku z sukcesami realizowaliśmy zadania dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tzn. przyjmowaliśmy wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.  Mieszkańcy złożyli ich 45. Jako miasto udzieliliśmy dotacji w wysokości niemal 195 tysięcy złotych na wymianę pieców na ogrzewanie ekologiczne – poinformował prezydent.

Pełną treść raportu można znaleźć tutaj: https://bip.konin.eu/pdf/RaportostaniemiastaKoninaza2019.pdf 

Po prezentacji odbyła się dyskusja nad raportem z udziałem radnych i mieszkańca Konina Krzysztofa Pietruszewskiego z Konin - Mam Prawo Wiedzieć.  Potem radni głosowali nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. „Za” było 12 radnych, 9 głosowało przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji radni przeszli do rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku. Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 547 mln 450 tysięcy 23 złotych i 44 groszy.   Najważniejszym źródłem dochodów gminy, jak informował prezydent, był udział w podatku od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.  Udział w podatku od osób fizycznych został zrealizowany w ponad 100 procentach, a wpływy z niego wyniosły ponad 77 mln zł. Drugim co do wielkości wpływów jest podatek od nieruchomości, gdzie dochód wyniósł ponad 67 mln zł. Bardzo dobrze został zrealizowany podatek od osób prawnych (w 100% do planu). Dochód z tego tytułu wyniósł 6,6 mln zł. Z opłaty targowej i parkingowej wpłynęło ponad 760 tys. zł. Dotacje i subwencje na zadania gminne wyniosły blisko 163 mln zł, na zadania powiatowe ponad 98 mln zł.

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok to 581 mln 096 tys. 662 złote i 68 groszy, z czego ponad 384  mln zł stanowiły wydatki gminy, a  blisko 197 mln zł wydatki powiatu. Jak każdego roku najwięcej przeznaczyliśmy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pomoc społeczną. Przy głosowaniu nad udzieleniem prezydentowi absolutorium rozkład głosów był następujący - 12 radnych było za, 11 wstrzymało się od głosu.

Prezydent Piotr Korytkowski podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. – Debata i uzyskane od radnych poparcie świadczą o tym, że to, co zaproponowaliśmy zostało zrealizowane w sposób pozytywny. Szczególnie dziękuję tym radnym, którzy zechcieli zagłosować pozytywnie, a także służbom finansowym, kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego za to, że zaplanowany w 2018 roku budżet został bezpiecznie przeprowadzony w tych trudnych - chyba dla wszystkich samorządów - finansowo czasach – stwierdził Piotr Korytkowski.

 

Wróć