Spis telefonów do Urzędu Miejskiego

Wydział Obsługi Inwestora

Informacje o terenach inwestycyjnych, obsługa inwestorów i biznesu lokalnego
tel. 63 240 11 33 - e-mail: waldemar.jaskolski@konin.um.gov.pl

Informacje o pomocy regionalnej i ulgach w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców
tel. 63 240 11 89 - e-mail: barbara.kietner@konin.um.gov.pl

Informacje o przetargach, informacja o działkach na sprzedaż
tel. 63 240 12 34 - e-mail: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

Wydział Spraw Lokalowych

Sprawy mieszkaniowe
tel. 63 240 13 45 - e-mail: renata.wrobel@konin.um.gov.pl lub 63 240 13 62 - e-mail: adam.janowski@konin.um.gov.pl

Spłata należności czynszowych, odpracowania, umorzenia
tel. 63 240 13 47 - e-mail: magdalena.szkudlarek@konin.um.gov.pl lub 63 240 13 46 - e-mail: agnieszka.piaskowska@konin.um.gov.pl

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 63 240 11 85 - e-mail: malgorzata.piotrowska@konin.um.gov.pl lub 63 240 13 51 - e-mail: adam.walentynowicz@konin.um.gov.pl 

Dopłaty do czynszu
tel. 63 240 13 48 - e-mail: natalia.robak@konin.um.gov.pl lub 63 240 13 63 - e-mail: malgorzata.sztuba@konin.um.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. 63 24 01 014 - kierownik wydziału

tel. 63 24 01 124 - zgromadzenia publiczne, sprawy obronne, w tym: przyjmowanie wniosków w sprawie:

  • uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  • uznania żołnierza za żołnierza samotnego,
  • ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego,

tel. 63 24 01 215 - zarządzanie kryzysowe

tel. 63 240 01 215 - Bezpieczeństwo Publiczne, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej , Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Kwalifikacja Wojskowa, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej

tel. 63 240 01 216 - Obrona Cywilna

tel. 63 240 01 131 - Ochrona Przeciwpożarowa

Wydział Urbanistyki i Architektury

tel. 63 240 12 65, 63 240 12 67 lub 63 240 12 70 - opinie urbanistyczne, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53 lub 63 240 12 72 - pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie zamiaru dokonania rozbiórki, przeniesienie pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53, 63 240 12 72, 63 240 12 65 lub 63 240 12 70 - zaświadczenie o samodzielności lokalu, zaświadczenie o powierzchni lokalu

tel. 63 240 12 26 - wydawanie dziennika budowy

Wydział Sportu i Turystyki

Dotacje w zakresie sportu i turystyki, turystyka
tel. 63 240 13 41 - e-mail: tomasz.sekowski@konin.um.gov.pl lub zbigniew.iciaszek@konin.um.gov.pl lub miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl

Dotacje w zakresie sportu i turystyki, turystyka, zabytki
tel. 63 240 11 54- e-mail: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Wniosek „Czyste Powietrze”
tel. 63 240 11 62 - e-mail: joanna.krause-szalaj@konin.um.gov.pl lub 63 240 11 67 - e-mail: patrycja.cierzniak@konin.um.gov.pl

Dotacje na wymianę pieca
tel. 63 240 11 62 - e-mail: joanna.krause-szalaj@konin.um.gov.pl

Dotacje na usuwanie azbestu
tel. 63 240 12 13 - e-mail: anna.kaszkowiak-sypniewska@konin.um.gov.pl

Sprawy zezwoleń i zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów
tel. 63 2401 181 - e-mail: iwona.maslinska@konin.um.gov.pl, urszula.rusin@konin.um.gov.pl lub 63 240 12 13 - e-mail: anna.kaszkowiak-sypniewska@konin.um.gov.pl

Pozwolenia dotyczące gospodarowania odpadami
tel. 63 240 12 13 - e-mail: anna.kaszkowiak-sypniewska@konin.um.gov.pl lub 63 240 11 67 – e-mail: patrycja.cierzniak@konin.um.gov.pl

Geologia
tel. 63 240 11 67 - e-mail: tymoteusz.jakubek@konin.um.gov.pl

Decyzje środowiskowe
tel. 63 240 11 67 - e-mail: tymoteusz.jakubek@konin.um.gov.pl lub 63 240 12 18 - e-mail: patrycja.cierzniak@konin.um.gov.pl, agnieszka.szkudelska@kkonin.um.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 63 240 12 89 - dowody osobiste

tel. 63 240 12 05 - ewidencja ludności 

tel. 63 240 12 59 - stowarzyszenia

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Sprawy z zakresu zamówień publicznych
tel. 63 240 11 38 - e-mail: zamowienia@konin.um.gov.pl

Wydział Oświaty

Sprawy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
tel. 63 240 11 03 - e-mail: alicja.kazmierczak@konin.um.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 63 240 12 90 - kierownik USC

tel. 63 240 11 18 - sprawy związane z małżeństwami

tel. 63 240 12 95 - wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego

tel. 63 240 12 91- rejestracja urodzeń

tel. 63 240 12 78 - rejestracja zgonów

Wydział Spraw Społecznych

Przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych
tel. 63 240 12 27 - e-mail: joanna.downar-zapolska@konin.um.gov.pl

Składanie wniosków i wydawanie: Karty Seniora, Konińskiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny
tel. 63 240 13 72 - e-mail: pawel.pyrzynski@konin.um.gov.pl

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie

tel. 63 240 11 54 lub 63 240 11 56

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu – e-mail: iwona.gajewska@konin.um.gov.pl

Sekretarz Miejskiego Zespołu - e-mail: monika.kowalkowska@konin.um.gov.pl

Straż Miejska w Koninie

Telefon alarmowy - dyżurny straży
tel. 986

Dyżurny
tel. 63 240 11 74

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie
tel. 63 240 11 88

Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. 63 240 11 882

e-mail: smkonin@konin.um.gov.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Użytkowanie wieczyste gruntów
tel. 63 240 12 33 - e-mail: milena.karczewska@konin.um.gov.pl lub grazyna.wrobel@konin.um.gov.pl

Umowy dzierżawy
tel. 63 240 12 37 - e-mail: grzegorz.winiecki@konin.um.gov.pl lub teresa.galazka@konin.um.gov.pl

Odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności gruntu pod budowę drogi
tel. 63 240 12 36 - e-mail: urszula.kubiak@konin.um.gov.pl

Wykup gruntu przez Miasto lub sprzedaż gruntu będącego własnością Miasta
tel. 63 240 12 35 - e-mail: wioletta.wozniak-wrobel@konin.um.gov.pl

Zamiana gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania gruntów w prawo własności
tel. 63 240 12 40 - e-mail: liliana.lorenc@konin.um.gov.pl

Pozostałe sprawy
tel. 63 240 12 38 - e+mail: blazej.zalewski@konin.um.gov.pl

Wydział Komunikacji

Prawa jazdy
tel. 63 240 11 83

Transport drogowy
tel. 63 240 11 78

W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) w Wydziale Komunikacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 240 11 68. Pytania i wnioski można też zgłaszać drogą elektroniczną e-mail: rejestracja@konin.um.gov.pl.

Wydział Gospodarki Komunalnej

tel. 63 240 13 50 - odpady komunalne (deklaracje, informacje)

tel. 63 240 13 67 - utrzymanie terenów zielonych

tel. 63 240 13 74, 63 240 11 44 - utrzymanie czystości w mieście

tel. 63 240 13 55 - komunikacja miejska

tel. 63 240 13 42 - transport publiczny

tel. 63 240 13 74 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. 63 24 01 276 - e-mail: malgorzata.raczynska@konin.um.gov.pl

Sprawy dotyczące działalności gospodarczej związane z wpisem do CEIDG lub zmianą we wpisie
tel. 63 240 12 732 - e-mail: radoslaw.rabiega@konin.um.gov.pl

Sprawy związane z wyrażeniem zgody na prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie Konina
tel. 63 240 11 611 - e-mail: katarzyna.zlotnicka@konin.um.gov.pl

Wydawanie zaświadczeń dotyczących obszaru rewitalizacji Miasta Konina
tel. 63 240 12 76 - danuta.wozniak@konin.um.gov.pl

Wydział Podatków i Opłat

Sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego
tel. 63 240 11 35 - e-mail: marta.szcepanska@konin.um.gov.pl

Księgowość podatkowa
tel. 63 240 11 14 - e-mail: ilona.letowska@konin.um.gov.pl

Wpłaty za śmieci, posiadanie psa, opłaty skarbowe
tel. 63 240 12 62 - e-mail: anna.andrzejewska@konin.um.gov.pl

Wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia
tel. 63 240 11 70 - sylwia.grochocinska@konin.gov.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów - Tatiana Przychodzka
tel. 63 240 13 52 - e-mail: tatiana.przychodzka@konin.um.gov.pl

Wydział Geodezji i Katastru

Zamawianie map informacyjnych, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, danych z rejestru cen i wartości nieruchomości
tel. 63 24 01 022 lub 63 24 01 91

Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja porządkowa budynków
tel. 63 24 01 195

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
tel. 63 24 01 378 lub 63 24 01 195

Zgłaszanie zmian w ewidencji gruntów, budynków i lokali
tel. 63 24 01 377

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel. 63 24 01 192 lub 63 24 01 194

Obsługa geodetów
tel. 63 24 01 190 lub 63 24 01 191

Kierownik Wydziału - Paweł Smogór
tel. 63 24 01 264 - e-mail: pawel.smogor@konin.um.gov.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych
tel. 63 24 01 284 - e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl

Zadania zlecone, umowy oraz obsługa eNGO – portalu dla zlecania zadań publicznych
tel. 63 24 01 284 - e-mail: anna.majchrzak@konin.um.gov.pl

(Zdjęcie: Designed by Freepik)

Wróć