Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nieważna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność podjętej w czerwcu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą z dnia 31 lipca 2019 r. stwierdziło nieważność uchwały nr 171 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok. Uchwała została uznana za sprzeczną z przepisami prawa m.in. ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu Rada nie może w głosowaniu absolutoryjnym nie brać pod uwagę prawidłowości wykonanego przez organ wykonawczy budżetu za miniony rok budżetowy. Jeżeli w wyniku merytorycznego rozpatrzenia sprawozdania budżetowego nie ustala się, że budżet jest nieprawidłowo wykonany oraz że sprawozdanie nie odzwierciedla rzeczywistego i pełnego przebiegu wszystkich czynności faktycznych i prawnych składających się na wykonanie tego budżetu przez organ wykonawczy, wówczas Rada nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium.

W uzasadnieniu zauważa się fakt, że Komisja Rewizyjna we wniosku o udzielenie absolutorium nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku, a także zrealizowanych przychodów i rozchodów. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag do analizowanych i kontrolowanych zagadnień dot. wykonania budżetu.

Ponadto w toku debaty na sesji absolutoryjnej nie sformułowano zarzutów dotyczących wykonania budżetu Miasta Konina w 2018 r. Nie wskazano jakich działań miałby zaniechać Prezydent Miasta Konina przy wykonaniu budżetu w roku 2018 lub w jakim zakresie przy wykonaniu budżetu działał niezgodnie z wolą Rady Miasta Konina lub niezgodnie z przepisami prawa.

W związku z powyższym, zgodnie z przedłożonym do uchwały uzasadnieniem, Kolegium Izby uznało, że brak było merytorycznych przesłanek do negatywnej oceny wykonania budżetu wyrażającej się w akcie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina, co pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wróć