Umowa na sprzedaż ciepła dla Konina podpisana!

W obecności władz Konina, radnych, zarządu ZE PAK SA i MPEC-Konin Sp. z o. o. 6 września br. podpisana została wieloletnia umowa na sprzedaż ciepła dla miasta Konina. Jak podkreślają strony - kończy ona wieloletni okres niepewności dotyczący zaopatrzenia w ciepło miasta i gwarantuje bezpieczne dostawy na okres następnych 13 lat.

Od wielu lat nasze miasto było zasilane ciepłem wytwarzanym z węgla brunatnego w Elektrowni Konin. Przesyłem i dystrybucją zajmuje się spółka miejska – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin. W ciągu ostatnich 6 lat główny dostawca  modyfikował i zmieniał strategię dalszego wytwarzania ciepła. Pierwotnie zakładano budowę bloku parowo-gazowego, wypracowano i parafowano z MPEC umowę sprzedaży, jednak ZE PAK SA wycofał się z realizacji tego projektu i wypowiedział umowę na dostawę ciepła już od połowy 2020 roku.

Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta, dotyczące  zapewnienia mieszkańcom ciepła od 1 lipca 2020 r.,  a następnie (po zawarciu porozumienia między ZE PAK SA i MPEC-Konin) po 1 lipca 2022 r. należy podzielić na dwa etapy.

Etap pierwszy był prowadzony przez zespół roboczy powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Celem Zespołu było wypracowanie koncepcji budowy nowego źródła ciepła dla miasta Konina. Dialog techniczny został zainicjowany przez władze miasta i MPEC-Konin. W wyniku prowadzonych rozmów ustalono jacy potencjalni wykonawcy i dostawcy mogą zabezpieczyć dostarczanie ciepła po 1 lipca 2020 roku. W dialogu uczestniczyło 6 podmiotów krajowych i  zagranicznych. Został on zakończony w styczniu 2017 r.        

W drugim etapie Prezydent Miasta, Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, powierzył Spółce MPEC – Konin  dokonanie zakupu ciepła na potrzeby mieszkańców miasta, wyrażając jednocześnie zgodę na przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. Przygotowano procedurę, niezbędne dokumenty i  powołano zespół negocjacyjny.  MPEC zaprosił  uczestników dialogu technicznego rekomendowanych przez Prezydenta Miasta do złożenia ofert wstępnych. W maju 2017 r. wpłynęły oferty i rozpoczęto negocjacje.

W tym czasie w Elektrowni Konin podjęto decyzję o modernizacji bloku biomasowego i rozbudowie go o człon ciepłowniczy, co pozwoliło na przedłużenie dotychczasowego wypowiedzenia umowy do końca czerwca 2022 roku.

Do ostatniego etapu negocjacji  przystąpiły trzy podmioty - dwa zagraniczne i jeden polski. Wpłynęła tylko jedna oferta, wobec czego rozpoczęto fazę negocjacji handlowych z ZE PAK SA, których przedmiotem  była „Sprzedaż ciepła na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dla zaopatrzenia w ciepło Miasta Konina”.

Postępowanie zakończyło się 6 września 2019 roku zawarciem umowy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA obejmującej sprzedaż ciepła z Elektrowni Konin.  Umowę podpisano w konińskim Ratuszu w obecności prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Wojdyńskiego. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA reprezentował  prezes zarządu Henryk Sobierajski i wiceprezes zarządu Zygmunt Artwik, a ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej umowę podpisali  prezes zarządu Stanisław Jarecki i dyrektor techniczny Adam Strakowski.

Wróć