V kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Anna Leśna – Szymańska (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem) przewodniczącą, Ewa Dubanosow (Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”) zastępcą przewodniczącej,  Anna Kuczyńska (Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc”) sekretarzem, Paulina Majdzińska (Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel) oraz Tomasz Gilewski (Oficer Dostępności) członkami  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych V kadencji. Tak zdecydowali członkowie powołanej Zarządzeniem  Nr 101/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2019 r.  rady  podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 5 sierpnia w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 - 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1172 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy Prezydencie Miasta Konina rada pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego. W jej kompetencji jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji ich praw, opiniowanie projektów miejskich programów  działań na rzecz  osób z niepełnosprawnościami  oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Konina pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

Wróć