Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gosławice

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r. poz. 2096/ w związku z art. 115 ust. 3, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm./z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, działającej przez pełnomocnika Łukasza Matysa, w przedmiocie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działki 59/2  o pow. 0,0394 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na jej zajęcie w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa stacji 400/220/110/ kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów”.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

Niniejsze postępowanie wszczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zgłoszenie się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k.p.a., stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz do zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia wniosków lub uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony i ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wróć