Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały nr 555 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16 sierpnia 2018 r. – 13 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz.
od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w wyżej wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2018 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Sławomir Lorek

Wróć