Mapa zasobów dla NGO

Mapa zasobów jest aktualnym źródłem informacji dotyczących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz zespołów doradczych współpracujących i reprezentujących sektor pozarządowy w Koninie.

Wydział Spraw Obywatelskich, Pl. Wolności 4-6, 62-500 Konin

kontakt: Alina Tomczak
tel. 63 2401 259
e-mail: alina.tomczak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 6
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

kontakt: Adam Krysiak
tel. 63 2401 259
e-mail: adam.krysiak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 6
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych
 • Prowadzenie ewidencji: uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, stowarzyszeń rejestrowych stowarzyszeń zwykłych i fundacji
 • Opiniowanie statutów
 • Korespondencja z Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Nadzór nad stowarzyszeniami pod względem prawnym oraz zgodności z podstawowymi postanowieniami statutu

Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

kontakt: Bartosz Jędrzejczak
tel. 63 2401 284
e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 1
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych

kontakt: Anna Majchrzak
tel. 63 2401 284
e-mail: anna.majchrzak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 1
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 • Zadania zlecone, umowy oraz obsługa eNGO – portalu dla zlecania zadań publicznych.

kontakt: Maria Cybulska, Adam Juszczak
tel. 63 2401 284
e-mail: maria.cybulska@konin.um.gov.pl, adam.juszczak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 1
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 • Koordynacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego,
 • Inicjatywa lokalna

kontakt: Marek Kowalczykiewicz
tel. 63 2401028
e-mail: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 2
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji

Wydział zajmuje się:

 • Obsługa Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Program współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Koordynowanie współpracy komórek i jednostek organizacyjnych Miasta z organizacjami pozarządowymi
 • Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji
 • Obsługa funduszu wkładów własnych dla konińskich organizacji pozarządowych
 • Obsługa i koordynacja działania eNGO, Internetowego portalu do zlecania zadań dla III sektora
 • Wsparcie systemu projektowania dostępnego

kontakt: Tomasz Gilewski
Koordynator ds. dostępności
tel. 63 2401 028
e-mail: tomasz.gilewski@konin.um.gov.plnumer pokoju: 2
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 • Do obowiązków Koordynatora ds. dostępności należy kontrolowanie dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców z dziećmi, jak i osób o ograniczonej mobilności.
 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 • Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wydział Spraw Społecznych, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Jacek Czajka
tel. 63 2401 228
e-mail: jacek.czajka@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 216
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i przemocy
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: profilaktyka uzależnień i narkomania
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

kontakt: Elżbieta Woźniak
tel. 63 2401 214
e-mail: elzbieta.wozniak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 217
dostępność poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych
 • Kontrola finansowa prawidłowości wykorzystania dotacji

Biuro Prezydenta, Pl. Wolności 1, 62-500 Konin

kontakt: Agnieszka Muszyńska
tel. 63 2401 266
e-mail: agnieszka.muszynska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 117
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany zagranicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Karolina Żabińska
tel. 63 2401 374
e-mail: karolina.zabinska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 206
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji

Wydział Kultury, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Magdalena Dudziak
tel. 63 2401 358
e-mail: magdalena.dudziak@konin.um.gov.pl
numer pokoju 316
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina, wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych

kontakt: Joanna Kowalczykiewicz
tel. 63 2401 365
e-mail: joanna.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl
numer pokoju 314
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina, wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych

kontakt: Ewa Adamska
tel. 63 2401 358
e-mail: ewa.adamska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 316
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji

Wydział Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Zbigniew Iciaszek
tel. 63 2401341
e-mail: zbigniew.iciaszek@konin.um.gov.pl
numer pokoju 302
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

kontakt: Małgorzata Okupniarek
tel. 63 2401341
e-mail: malgorzata.okupniarek@konin.um.gov.pl
numer pokoju 302
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

kontakt: Andrzej Łącki
tel. 63 2401164
e-mail: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl
numer pokoju 317
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Konina oraz szkolenia uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji
 • Wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

Skład Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • Przedstawiciele Rady Miasta Konina: Barbara Musiał, Jakub Eltman
 • Przedstawiciele Prezydenta Miasta Konina: Jacek Czajka, Tomasz Sękowski
 • Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Agata Kuźmińska (Przewodnicząca), Maria Serafin (Sekretarz), Damian Kruczkowski (Wiceprzewodniczący), Jarosław Koźlarek.

Adres e-mail do KRDPP: rada.pozytku.publicznego@gmail.com

Posiedzenia KRDPP w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie COP’u (Konin, ul. 3 Maja 1-3) o godz. 16:00 (nie dotyczy miesięcy wakacyjnych) - zapraszamy zainteresowanych.

Sprawy do poruszenia przez radę zgłaszamy z uzasadnieniem problemu do 7 dni przed posiedzeniem. Kwestie zgłoszone w późniejszym terminie mogą być włączone w porządek posiedzenia w kolejnym terminie.