Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

W Koninie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewniony od stycznia 2016 r. w następujących punktach:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. płk. Witolda Sztarka 1  (pok. 214). - (dawniej ul. Andrzeja Benesza 1). Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 14.00.

 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku PKS (ul. Zakładowa 4) w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (I piętro). Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 14.00.

 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul Południowej 2. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 16.00.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.