Obowiązki właścicieli nieruchomości

Urząd Miejski w Koninie informuje, że Rada Miasta Konina w dniu 30.08.2017 r. podjęła Uchwałę Nr 557 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych. W związku z powyższym, Miasto Konin nie wprowadzi publicznego systemu odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych. Obowiązek zgodnego z prawem pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych pozostaje po stronie właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy o wynikających z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zm.) - dalej: ustawa, obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

Do podstawowych obowiązków właściciela nieruchomości, a tym samym właściciela zbiornika bezodpływowego, zgodnie z art. 5 ustawy, należy między innymi utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

  1. podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku gdy sieć ta istnieje, a nieruchomość nie została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach dla aglomeracji ściekowej Konin,
  2. posiadanie szczelnego zbiornika bezodpływowego,
  3. pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego, gwarantujący zachowanie czystości i porządku.

Zgodnie z art. 6 ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując ten obowiązek są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Konina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dostępny jest na stronie internetowej Miasta Konina w zakładce: gospodarka nieczystościami ciekłymi.

Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości wskazanych wyżej obowiązków, zgodnie z art. 9u ustawy, poddane jest kontroli wykonywanej przez Prezydenta Miasta Konina, a uchybienie tym obowiązkom jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.