Ogłoszenia dla NGO

Bezpłatne spotkanie warsztatowe 19-20 lutego

Serdecznie zapraszamy instytucje publiczne zatrudniające lub deklarujące chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnym dwudniowym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego br. w Warszawie.

Podczas spotkania testowane będą narzędzia powstałe w ramach projektu pt.: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.  

Narzędzia wypracowane w ramach projektu to:

 • cztery poradniki dla pracodawców nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną;
 • interaktywna aplikacja na komputer i smartfon, służąca do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzw. rozkład jazdy;
 • cztery warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności;
 • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie dołączonej „Deklaracji pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia” oraz o wysłanie jej na adres e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl.

Zaproszenie ze szczegółowym programem i miejscem warsztatów zostanie przesłane do wszystkich podmiotów po odesłaniu wypełnionej deklaracji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie, dojazd) pokrywa organizator.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIiSN pod nr tel.: 601 254 453 lub pod ww. adresami e-mail.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w ww. projekcie realizowanym przez Centralny Instytut Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o możliwie jak najszersze upowszechnienie i przekazanie informacji o spotkaniu warsztatowym w ramach testowania modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Liczymy na współpracę w tym zakresie, zarówno ze strony pracodawców, jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie - Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Konina do udziału w szkoleniu z zakresu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, które odbędzie się 5 lutego 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali Ratuszowej przy  ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji. Wykładowca akademicki, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 lutego 2019 r. na adres mailowy anna.majchrzak@konin.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 63 2401-284.

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

1. Elementów druku oferty:

 • jak przygotować ofertę, opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
 • zasady konstrukcji budżetu zadania,

2. Umowy realizacji zadania publicznego:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.

3. Sprawozdania z realizacji zadania:

 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie rezultatów,
 • złączniki do sprawozdania,

4. Procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia w trybie zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych?”

Data: 6-7 lutego 2019 roku

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych Konin, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Dla kogo?

 • przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych;
 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert lub zajmujące się sprzedażą w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej;

Zapewniamy:

 • 16-godzinne szkolenie (16 x 45 min.) realizowane przez 2 dni, prowadzone przez profesjonalnych wykładowców, posiadających wiedzę praktyczną;
 • starannie opracowany komplet materiałów szkoleniowych, w tym wzory dokumentów przetargowych;
 • indywidualne doradztwo dla uczestników szkoleń w zakresie prowadzonych postępowań;
 • catering w postaci całodniowej przerwy kawowej oraz ciepłych posiłków;
 • w przypadku szkoleń wyjazdowych, zakwaterowanie w wymiarze 1 noclegu z kolacją
  i ze śniadaniem;
 • komfortową salę szkoleniową;
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia

W przypadku realizacji szkolenia dla zorganizowanych grup, możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków w zakresie miejsca i terminu przeprowadzenia kursu.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@tsp-instytut.pl, +48 502 987 888

Program szkolenia:

 1. Pojęcie zamówienia publicznego i zakres zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
 2. Pojęcie dostaw, usług i robót budowlanych
 3. Źródła wiedzy o udzielanych przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych
 4. Zasady udzielania zamówień publicznych
 5. Preferencje prospołeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 6. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych
 7. Praktyczne aspekty sporządzania ofert
 8. Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 10. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych

W dniu 2 stycznia 2019 r. grudnia br.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

 • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
 • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
 • tworzenia audiodeskrypcji,
 • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
 • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).

Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl, tel. 668 429 357 (Konrad Galiński)

Małe Granty w 2019 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. rusza dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Oferty z zakresu:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty poprzez generator https://konin.engo.org.pl , lub w formie tradycyjnej (papierowej) proszę składać od 2 stycznia 2019 r. Łączna kwota przewidziana w Budżecie Miasta Konina dla tego zadania to 20 000 zł. Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz, tel. 63 240 10 28, email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO z obsługi generatora eNGO

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie przy ulicy Przemysłowej 3 D odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat wprowadzenia przez samorząd miasta Konina generatora eNGO, którego celem jest usprawnienie procedur związanych z przekazywaniem środków finansowych dla NGO na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Korzyści płynące dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO;

 • wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania,
 • ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu a organizacjami pozarządowymi,
 • łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
 • dostosowanie do zmian prawnych,
 • łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2018 r. na adres mailowy anna.majchrzak@konin.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 63 2401 284.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2018”.

Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu, jak również osób i instytucji, które przyczyniły się do jej propagowania w Koninie, poprzez bezinteresowną pracę na rzecz innych osób, środowiska lub lokalnej społeczności.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie w dniach od 29 października do 12 listopada 2018 roku na adres: joanna.morawska@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2018” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata. Zgłoszenie poza formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) powinno zawierać skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata: zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU (pdf)

Projekt grantowy „Międzynarodowa współpraca się opłaca”

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego.

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

 • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
 • wsparcie ze strony operatora grantów
 • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
 • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
 • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
 • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
 • wzrost kompetencji kadry
 • przystępna procedura grantowa
 • kwoty ryczałtowe
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:

 • Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu wraz z partnerami:
 • EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie
 • Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu
 • Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso.

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań, telefonicznie: 663667883 lub 570683776, mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com.

Spotkanie informacyjne w Poznaniu odbędzie się 11.10.2018 o godz. 9:00 w siedzibie Profesji przy ulicy Sieradzkiej 4c. Zapisy: https://832406-1.evenea.pl/