Ogłoszenia dla NGO

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO z obsługi generatora eNGO

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie przy ulicy Przemysłowej 3 D odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat wprowadzenia przez samorząd miasta Konina generatora eNGO, którego celem jest usprawnienie procedur związanych z przekazywaniem środków finansowych dla NGO na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Korzyści płynące dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO;

 • wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania,
 • ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu a organizacjami pozarządowymi,
 • łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
 • dostosowanie do zmian prawnych,
 • łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2018 r. na adres mailowy anna.majchrzak@konin.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 63 2401 284.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2018”.

Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu, jak również osób i instytucji, które przyczyniły się do jej propagowania w Koninie, poprzez bezinteresowną pracę na rzecz innych osób, środowiska lub lokalnej społeczności.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie w dniach od 29 października do 12 listopada 2018 roku na adres: joanna.morawska@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2018” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata. Zgłoszenie poza formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) powinno zawierać skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata: zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU (pdf)

Projekt grantowy „Międzynarodowa współpraca się opłaca”

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego.

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

 • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
 • wsparcie ze strony operatora grantów
 • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
 • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
 • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
 • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
 • wzrost kompetencji kadry
 • przystępna procedura grantowa
 • kwoty ryczałtowe
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:

 • Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu wraz z partnerami:
 • EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie
 • Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu
 • Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso.

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań, telefonicznie: 663667883 lub 570683776, mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com.

Spotkanie informacyjne w Poznaniu odbędzie się 11.10.2018 o godz. 9:00 w siedzibie Profesji przy ulicy Sieradzkiej 4c. Zapisy: https://832406-1.evenea.pl/