Projekt - Człowiek najlepszą inwestycją

29.09.2011 r.
Człowiek najlepszą inwestycją

Od 1 października w Urzędzie Miejskim w Koninie realizowany jest projekt "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, któremu towarzyszy hasło "Człowiek najlepszą inwestycja" zakłada wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie opracowywania prawa, wdrażania uprawnień zarządczych w zakresie zarządzania jakością oraz monitorowania i ewaluacji strategii Urzędu Miejskiego w Koninie.

Jak twierdzi Roman Jankowski, koordynator projektu: Dzięki jego wdrożeniu nastąpi wzrost efektywności zarządzania i funkcjonowania administracji szczebla lokalnego.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 74 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wstępna rekrutacja została przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia 2007 roku poprzez ankietyzację potrzeb szkoleniowych wszystkich zainteresowanych pracowników urzędu. Tuż przed rozpoczęciem projektu powołana została Komisja Rekrutacyjna, która zweryfikowała kwalifikowalność osób do udziału w szkoleniach, według kryteriów uwzględniających deklarowane oczekiwania i potrzeby szkoleniowe.

I tak w okresie od 1 października 2010 roku do września 2011 roku założono przeprowadzenie następujących szkoleń: szkolenia ogólne – kursy językowe (język angielski) na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym i komputerowe w zakresie obsługi komputera i posługiwania się oprogramowaniem: szkolenia specjalistyczne – wzmacniające zdolność JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych tj.: prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, finanse publiczne, ochrona danych osobowych, prawo budowlane, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, pomoc publiczna, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami lokalowymi, monitoring i ewaluacja strategii lokalnych, szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności efektownego zarządzania systemem jakości ISO 9001.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca projektu. Zostało nim konsorcjum czterech podmiotów: Konińska Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich, firmy Career Dimension Polska oraz Nuvarro Konin. Umowę na realizację projektu Prezydent Miasta Konina oraz szef Konsorcjum Marek Waszkowiak podpisali 30 września 2010 roku. Obecnie zakończyło się szkolenie z zakresu prawo administracyjne. W trakcie realizacji są kursy językowe, kurs komputerowy oraz zarządzanie zasobami lokalowymi. W tym roku zostanie jeszcze przeprowadzone szkolenie z doskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO 9001. W roku 2011 odbędą się szkolenia z pozostałych zakresów.

Przypominamy, że koszt projektu to 953 958,00 zł, z czego 810 864,30 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 9533,70 zł z dotacji celowej budżetu krajowego, a 133 560,00 to wkład własny beneficjenta.

Zakres wsparcia obejmował:

Szkolenia ogólne (kurs językowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym, kurs językowy z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym ,kurs komputerowy – obsługa komputera i posługiwanie się oprogramowaniem MSOffice, kurs komputerowy MS-6430+MS-6431 Planning and Administering Windows Server 2008 Servers + Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers , prawo administracyjne, zarządzanie zasobami lokalowymi, doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO 9001)

Szkolenia specjalistyczne(ochrona danych osobowych , prawo administracyjne , prawo ochrony środowiska , prawo budowlane , pomoc publiczna, partnerstwo publiczno prywatne , prawo zamówień publicznych , prawo pracy , finanse publiczne , planowanie przestrzenne , monitoring i ewaluacja strategii lokalnych, szczegółowe zagadnienia z tworzenia aktów prawa miejscowego)

Szkolenia dodatkowe (język angielski poziom podstawowy i średniozaawansowany ,obsługa potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych w Urzędzie ,finanse jednostek samorządu terytorialnego ( w tym kontrola finansowa) ,partnerstwo publiczno-społeczne pomoc społeczna , profesjonalna obsługa klienta w Urzędzie ,radzenie sobie ze stresem i wypalenie zawodowe ,promocja miasta: gospodarcza, turystyczna , kształtowanie wizerunku)

Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii w Urzędzie Miejskim w Koninie

Zadania (Opracowanie i wydruk przewodnika dla przedsiębiorcy (zasady zakładania i prowadzenia działalności gosp., przewodnik po Urzędzie), Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miejskim w Koninie w postaci EZD - do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miejskim w Koninie w postaci usługi katalogowej dla Windows Server - Active Directory).

04.03.2011
Kolejny blok szkoleniowy

Od 1 kwietnia 2011 roku, w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego", pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie rozpoczną drugi blok szkoleń tzw. szkolenia specjalistyczne. Będą to szkolenia z następujących tematów: prawo zamówień publicznych (grupa 20 osób, 75 h szkolenia), prawo pracy (7 osób, 80 h), finanse publiczne (15 osób, 60 h), planowanie przestrzenne (9 osób, 100 h).

Przypominamy, że realizację wspomnianego projekt rozpoczęto 1 października ubiegłego roku. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Towarzyszy mu hasło "Człowiek najlepszą inwestycja". Zakłada on wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie opracowywania prawa, wdrażania uprawnień zarządczych w zakresie zarządzania jakością oraz monitorowania i ewaluacji strategii Urzędu Miejskiego w Koninie.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 74 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca projektu. Zostało nim konsorcjum czterech podmiotów: Konińska Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich, firmy Career Dimension Polska oraz Nuvarro Konin. Umowę na realizację projektu Prezydent Miasta Konina oraz szef Konsorcjum Marek Waszkowiak podpisali 30 września 2010 roku.

I tak w okresie od 1 października 2010 roku do września 2011 roku założono przeprowadzenie następujących szkoleń: szkolenia ogólne – kursy językowe (język angielski) na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym i komputerowe w zakresie obsługi komputera i posługiwania się oprogramowaniem: szkolenia specjalistyczne – wzmacniające zdolność JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych tj.: prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, finanse publiczne, ochrona danych osobowych, prawo budowlane, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, pomoc publiczna, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami lokalowymi, monitoring i ewaluacja strategii lokalnych, szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności efektownego zarządzania systemem jakości ISO 9001.

Obecnie zakończyło się szkolenie z zakresu prawo administracyjne. Zrealizowano już kursy językowe, kurs komputerowy, zarządzanie zasobami lokalowymi oraz szkolenie z doskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO 9001.

Przypominamy, że koszt projektu to 953 958,00 zł, z czego 810 864,30 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 9533,70 zł z dotacji celowej budżetu krajowego, a 133 560,00 to wkład własny beneficjenta.

01.10.2010
Umowa podpisana

W czwartek, 30 września Prezydent Miasta Konina oraz prezes Konińskiej Izby Gospodarczej podpisali umowę na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego". Konińska Izba Gospodarcza została wybrana w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już od 1 października.

Projekt "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego" zakłada wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie opracowywania prawa, wdrażania usprawnień zarządczych w zakresie zarządzania jakością oraz monitorowania i ewaluacji strategii Urzędu Miejskiego w Koninie.

Dzięki jego wdrożeniu nastąpi wzrost efektywności zarządzania i funkcjonowania administracji szczebla lokalnego. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 74 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Koszt projektu to 953 958,00 zł, z czego 810 864,30 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 9533,70 zł z dotacji celowej budżetu krajowego, a 133 560,00 zł to wkład własny beneficjenta.

Zarządzenie Nr 9/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” 2/POKL/5.2.1/2009

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” 2/POKL/5.2.1/2009

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?