Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PODSTAWA PRAWNA

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy Prezydencie Miasta Konina, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

ZADANIA RADY

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz tych osób i ocena ich realizacji,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Konina pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób.

Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, miasta na prawach powiatu- organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia. I tak przewodniczący rady, w szczególności:

 • ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
 • przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
 • reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 • zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
 • inicjuje i organizuje pracę rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się, co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych.

 Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowywane w imieniu Prezydenta przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych IV Kadencji powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 94/2015  z dnia 24 lipca 2015 roku:

W skład Rady wchodzą:

 • Anna Leśna -Szymańska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” - Przewodnicząca
 • Mariusz Milżyński - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - Zastępca Przewodniczącej
 • Ewa Różycka - Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” - Sekretarz Rady
 • Hanna Łajdecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - Członek Rady
 • Marek Bystrzycki - Konińskie Stowarzyszenie Sportowe „Mustang” - Członek Rady

KONTAKT

e-mail: spoleczna.rada.konin@wp.pl, adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, Konin 62-500 ul. 3 Maja 1-3

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?