Program „Gwarancje dla młodzieży”

Pragniemy poinformować, że Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację nowego projektu „Gwarancje dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt skierowany jest do ludzi młodych, w wieku od 15 do 24 roku życia, którzy zaliczają się do tak zwanej grupy NEET czyli:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się,
 • nie szkolą.

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w powrocie do nauki, pomoc ludziom młodym w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas darmowych szkoleń.

Oferowane formy wsparcia to:

Dla osób młodych w wieku 18-24 lata:

 • wsparcie psychologiczne - pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne,
 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego winstytucji zewnętrznej),
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresukompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz z kosztem badańlekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),
 • staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeńdla opiekunów staży z zakładu pracy),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.

Dla osób w wieku 15-17 lat:

 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
 • szkolenia– warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kusy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowezakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) – przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenie NNW.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne!

Zachęcając do dalszej współpracy prosimy o kontaktu
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
ul. 3 Maja 62, 62-500 Konin
tel. 63-242-85-82
e-mail: biuro@ceip.konin.pl