Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2013 – 2032”oraz podjęciem przez Radę Miasta Konina uchwały Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej rozliczania, informujemy o możliwości zwrotu kosztów związanych z transportem i unieszkodliwianiem odpadów - wyrobów zawierających azbest i zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Do dofinansowania mogą zgłaszać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Planowaną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. Udzielenie dotacji celowej następować będzie bezpośrednio wnioskodawcy, mającemu tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Konina.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosków i formularzy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.bip.konin.eu lub można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta Konin w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, ewentualnie w pok. nr  202 przy ul. Wojska Polskiego 2.

Pliki do pobrania:

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według następujących kryteriów:

  • stopień pilności określony w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1 do uchwały),
  • kolejność zgłoszeń,
  • limit środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wnioski, które nie zostaną realizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków będą rozpatrzone w roku następnym.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Konin, w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wojska Polskiego 2
62 – 500 Konin

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerami telefonów 632401162 lub 632401359.