Projekty zrealizowane przez miasto Konin w ramach perspektywy finansowej na lata 2007 - 2014

Wśród projektów realizowanych przez Miasto Konin znajdują się projekty inwestycyjne i "miękkie" skierowane m. in. na pomoc osobom bezrobotnym i szkolenia.

Projekty inwestycyjne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wg wartości:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)" realizowany w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Nr projektu POIG.06.02.02-00-068/11.

"Wymiana taboru (autobusów) - MZK"

Projekt zrealizowany na kwotę dofinansowania 10 568 000 zł. Zakupiono 15 nowoczesnych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"

Projekt zrealizowany na kwotę dofinansowania 9 006 000 zł. Budowa ciągu pieszo-rekreacyjnego na lewym brzegu Warty, wraz z zespołem obiektów rekreacyjnych (taras parkowy, tarasy widokowe, przystań, tarasy rekreacyjne, marina, plac szkolny z tarasem widokowym, łąka rekreacyjna z oczkami wodnymi i kładkami, schody terenowe) zagospodarowano powierzchnię 3,36 ha.

"Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)"

Projekt zrealizowany na kwotę dofinansowania 3 004 000 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 6078 na odcinku 1,35 km.

"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"

Projekt zrealizowany na kwotę dofinansowania 1 230 000 zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku 1,1 km.

"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)"

Projekt w trakcie realizacji, planowane dofinansowanie w wysokości 972 000 zł. W ramach projektu zaplanowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, raportu oddziaływania na środowisko naturalne, opracowanie dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych oraz informacja o klimacie inwestycyjnym, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej.

Projekty "miękkie", dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa:

Projekty wspomagające i promujące rozwój przedsiębiorczości oraz służące poprawie sytuacji na rynku pracy:

"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"

Projekt został zrealizowany na kwotę 1 565 472,97 zł. Ze wsparcia skorzystało 45 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata. Uczestnicy w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach doradczo-psychologicznych a także w szkoleniach zawodowych w zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, asystent nauczyciela przedszkolnego i asystent osoby niepełnosprawnej a następnie skierowani zostali na 12 miesięczny płatny staż w konińskich firmach.

"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

Projekt został zrealizowany na kwotę 2 983 000 zł. W projekcie wzięło udział 70 osób w wieku do 24 lat i powyżej 50 roku życia, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu otrzymali: wsparcie w formie szkoleń, doradztwa, bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe w wysokości 1386 zł przez 6 miesięcy.  

"Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie" - projekt innowacyjny testujący, realizowany w partnerstwie z NGO

W ramach zrealizowanego projektu wypracowany został nowy model zmiany formy realizacji usług z zakresu rozwoju gospodarczego na kontraktowanie oraz procedury i narzędzia w zakresie prowadzenia badań efektywności społecznej, ekonomicznej oraz badań jakości realizacji usług.

Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie.

Projekt został zrealizowany na kwotę 2.596 651,45 zł. W ramach projektu utworzonych zostało 41 podmiotów gospodarczych. Uczestnicy projektu otrzymali: bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości 40 tys., wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie.

Projekt został zrealizowany na kwotę 1.404.489,38 zł. W projekcie wzięło udział 20 osób niepełnosprawnych, którzy otrzymali wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Miasta Konina.Uczestnicy projektu otrzymali: bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości 40 tys., wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo- doradcze.

Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy.

Projekt został zrealizowany na kwotę 830 325,34 zł. Ze wsparcia skorzystały 23 osoby niepełnosprawne bezrobotne z Miasta Konina, które w ramach projektu odbyły szkolenia zawodowe w jednej z wybranych branż: pomocnik ciastkarza, grafik komputerowy oraz energetyk. Ponadto skorzystały z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego oraz odbyły płatne staże w konińskich firmach. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do podjęcia zatrudnienia na dłużej przez 13 osób.

Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy.

Projekt został zrealizowany na kwotę 1 435 903,43 zł. Ze wsparcia skorzystało 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata. Uczestnicy w ramach projektu uczestniczyli w doradztwie zawodowym i psychologicznym a także w szkoleniach zawodowych w 4 zawodach: grafik komputerowy, energetyk, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych i operator koparko-ładowarki, a następnie odbyli roczny staż w konińskich firmach. Poza tym dla uczestników, którzy nie otrzymali zatrudnienia dodatkowo zostało zorganizowane pośrednictwo pracy.

"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"

Projekt zrealizowany, pozyskane środki to 820 000 zł. W ramach projektu pracownicy UM uczestniczyli w cyklu szkoleń, ponadto stworzono system monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju miasta.

Projekty dotyczące dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w klasach 1-3:

"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek."

Projekt jest realizowany w 12 szkołach podstawowych, wartość uzyskanego dofinansowania to 921 000 zł. W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 oraz zakupiono sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne dla szkół.

"Pierwsze kroki w edukacji."

Rozpoczęto realizację projektu, przyznane dofinansowanie to 888 000 zł. Projekt również dotyczy zajęć edukacyjnych oraz wyposażenia 12 szkół podstawowych w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.