Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Projekty realizowane w latach 2014-2020
header_fundusze_strukturalne_i_inwestycyjne

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”

Umowa nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Miasta Konin. Przedsięwzięcie dotyczy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska).

Głównym celem projektu jest poprawa stopnia przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej
z ul. Kolską.

Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, zdefiniowanych jako:

 • poprawa płynności ruchu drogowego i zmniejszenie wypadkowości poprzez likwidację sygnalizacji świetlnej, budowę dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską oraz budowę ronda turbinowego, do którego doprowadzony będzie ruch
  z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską.
 • zwiększenie drożności przejazdu poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu
  z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła oraz z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania.
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego poprzez przebudowę zatok autobusowych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz przejściami dla pieszych
  i przejazdami dla rowerzystów.
 • polepszenie funkcjonalności użytkowej skrzyżowania poprzez przebudowę jego układu drogowego i dróg obsługowych.

Realizacja inwestycji będzie równoznaczna z przeprowadzeniem następujących działań inwestycyjnych:

 • likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
 • budowy dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską, osobno dla każdego kierunku ruchu z dwoma pasami ruchu 2 x 3,5 m, przystosowanych do przyszłościowej rozbudowy ul. Kolskiej do układu dwujezdniowego,
 • budowy ronda turbinowego czterowlotowego w rejonie istniejącej stacji paliw, do którego doprowadzony będzie ruch z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła, z ominięciem wjazdu na wiadukt i rondo,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania, z ominięciem wjazdu na rondo,
 • przebudowy istniejących zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania wraz ze zmianą lokalizacji zatoki znajdującej się aktualnie w ul. Kolskiej w rejonie końca opracowania pod projektowany wiadukt,
 • budowy dróg obsługowych umożliwiających dojazd do posesji wzdłuż ul. Kolskiej po wschodniej stronie skrzyżowania, łączących również ulice dochodzące aktualnie do
  ul. Kolskiej,
 • budowy ciągu dróg rowerowych (bitumicznych) oraz chodników powiązanych
  z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,
 • przebudowy układu drogowego istniejącej stacji paliw polegającej na wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych i zmianie organizacji ruchu w związku z likwidacją bezpośredniego wyjazdu na ul. Warszawską.

Całkowity koszt projektu wynosi: 56.409.220,07 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 47.769.233,31 PLN

Okres realizacji: od 2017 r. do 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5

Beneficjent informuje, że dla ww. projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane przez IZ narzędzie informatyczne w postaci:

 1. Specjalnego adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl
 2. Dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości www.pois.gov.pl/nieprawidlowosciheader_fundusze_strukturalne_i_inwestycyjne

„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”

Nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 „Transport” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”. Poddziałania 5.1.2. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

CELE BEZPOŚREDNIE

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.

III. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

IV. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

PLANOWANE EFEKTY

 • zapewnienie bezpośredniego, optymalnego dojazdu do terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie i terenów przemysłowych Konin-Maliniec,
 • aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu,
 • poprawa obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,
 • polepszenie powiązania z regionalną siecią dróg województwa wielkopolskiego (DW 264) i z siecią dróg krajowych (DK25), pośrednio również z siecią TEN-T (autostrada A2),
 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,
 • polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,
 • skrócenie czasu podróży użytkowników drogi,
 • zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 110 kN/oś,
 • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego,
 • obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego,
 • poprawa wizerunku Województwa Wielkopolskiego i Miasta Konina,
 • zmniejszenie uciążliwości społecznych.

Całkowity koszt projektu to: 18 344 450,89 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 13 749 113,16 PLN

Okres realizacji Projektu: od 1.08.2017 r. do 28.09.2018 r.

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka o długości 2,063 km drogi - łącznika od ul. Przemysłowej (droga krajowa nr 25) do ul. Kleczewskiej (droga wojewódzka nr 264) w Koninie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia drogowego, odwodnienia, kanału technologicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Droga przebiegać będzie częściowo po istniejącym śladzie ulicy Brunatnej i istniejącej drogi gruntowej. Szerokość jezdni wyniesie 7,00 m. Przedmiotowa droga posiadać będzie klasę drogi L. Prędkość projektowa wnosi 40 km/h, kategoria ruchu KR5. Droga będzie posiadała nawierzchnie bitumiczną wykonaną na podbudowie zasadniczej z asfaltobetonu i podbudowie pomocniczej z kruszywa kamiennego łamanego. Odwodnienie planowanego przedsięwzięcia przewidziano za pomocą rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do odbiorników na wylotach kanalizacji deszczowej zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające w postaci separatora i osadnika. Tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w odległości około 80 m od przedmiotowej trasy.

Droga - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej stanowi połączenie komunikacyjne dla nowo powstałych terenów inwestycyjnych Konin – Międzylesie oraz alternatywny dojazd do terenów przemysłowych Konin-Maliniec. Zapewni optymalny dojazd do planowanych firm, które chcą lokować swój kapitał w regionie oraz do istniejących terenów przemysłowych, który będzie posiadał właściwe parametry techniczne dla odbywającego się i przewidywanego ruchu samochodowego i pieszego. Bez budowy wyżej określonego odcinka drogi nie będzie możliwy właściwy dojazd do obszarów koncentracji przemysłowej- tereny inwestycyjne Konin – Międzylesie, zarówno od strony ul. Kleczewskiej ( DW 264) jak i od strony ul. Przemysłowej ( DK 25), co będzie miało zdecydowany wpływ na rozwój gospodarczy miasta Konina i regionu.
„Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"

Projekt pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Wartość projektu – 1 959 107,80 zł, wkład Funduszy Europejskich: 1 665 241,63 zł

 Projekt polega na wsparciu w ramach którego oferowane są:

 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych w wysokości 23 100,00 zł,
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarcze.

Więcej informacji http://www.konin.eu/dotacjeum/projekt.html
Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem

Projekt pod nazwą: Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem realizowany w ramachkonkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.

Wartość projektu – 772.150,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 694.935,00 zł

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

W ramach projektu opracowane zostaną:

 • Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,
 • platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,
 • dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
 • program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.