Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Projekty realizowane w latach 2014-2020
Projekt pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” nr RPWP.03.03.01-30-0041/16

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

 • Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
 • Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Planowany rezultat po realizacji projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych: 58 ton ekwiwalentu CO2/rok.

Okres realizacji: 28.04.2017 – 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 29 771 432,23 zł

Koszty kwalifikowane: 27 293 157,93 zł

Kwota dofinansowania: 23 199 184,23 zł

Wkład własny: 4 093 973,69 zł

Zakres projektu

 • Zakup niskoemisyjnych autobusów – 8 sztuk
 • Budowa dróg dla rowerów na terenie KOSI – 32 km
 • Utworzenie punktów przesiadkowych typu bike&ride – 15 punktów, 153 rowerowe stanowiska postojowe
 • Wyposażenie punktów przesiadkowych w Koninie w elektroniczne tablice informacyjne – 8 sztuk
 • Uruchomienie wypożyczalni rowerów miejskich: 11 stacji rowerowych, 100 rowerów
 • Wprowadzenie wspólnego biletu dziennego dla MZK i PKS, zmiany w rozkładach jazdy
 • Działania informacyjno-promocyjne, dotyczące niskoemisyjnego transportuWzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

 • Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne
 • Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Celem głównym projektu jest usprawnienie obsługi klienta i poprawa funkcjonowania administracji samorządowej.

Termin zakończenia realizacji: 28.09.2018

Całkowita wartość projektu: 4 990 000 zł

Koszty kwalifikowalne: 4 990 000 zł

Kwota dofinansowania: 4 241 500 zł

Wkład własny: 748 500 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Konina, a w szczególności umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z elektronicznych usług publicznych, będących w kompetencji Miasta Konina.

Projekt obejmuje stworzenie i poprawę jakości usług publicznych oraz udostępnianie baz danych i metadanych zawierających zbiory informacji przestrzennej. Planowany jest także rozwój geograficznego systemu informacji przestrzennej GIS (KoSIT). Dodatkowo projekt zapewni rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej.

Bezpośrednie rezultaty projektu:

 • udostępnienie e-usług, w tym e-usług o wysokim poziomie dojrzałości,
 • uproszczenie procedur administracyjnych, owocujące zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy, zarówno po stronie obywateli, jak i pracowników Urzędu.
 • poprawa jakości zbiorów zawierających informacje przestrzenne, w tym zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
 • stworzenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, która w pozytywny sposób wpłynie na efektywność działalności lokalnego samorządu.header_fundusze_strukturalne_i_inwestycyjne

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”

Umowa nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Miasta Konin. Przedsięwzięcie dotyczy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska).

Głównym celem projektu jest poprawa stopnia przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej
z ul. Kolską.

Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, zdefiniowanych jako:

 • poprawa płynności ruchu drogowego i zmniejszenie wypadkowości poprzez likwidację sygnalizacji świetlnej, budowę dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską oraz budowę ronda turbinowego, do którego doprowadzony będzie ruch
  z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską.
 • zwiększenie drożności przejazdu poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu
  z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła oraz z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania.
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego poprzez przebudowę zatok autobusowych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz przejściami dla pieszych
  i przejazdami dla rowerzystów.
 • polepszenie funkcjonalności użytkowej skrzyżowania poprzez przebudowę jego układu drogowego i dróg obsługowych.

Realizacja inwestycji będzie równoznaczna z przeprowadzeniem następujących działań inwestycyjnych:

 • likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
 • budowy dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską, osobno dla każdego kierunku ruchu z dwoma pasami ruchu 2 x 3,5 m, przystosowanych do przyszłościowej rozbudowy ul. Kolskiej do układu dwujezdniowego,
 • budowy ronda turbinowego czterowlotowego w rejonie istniejącej stacji paliw, do którego doprowadzony będzie ruch z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła, z ominięciem wjazdu na wiadukt i rondo,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania, z ominięciem wjazdu na rondo,
 • przebudowy istniejących zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania wraz ze zmianą lokalizacji zatoki znajdującej się aktualnie w ul. Kolskiej w rejonie końca opracowania pod projektowany wiadukt,
 • budowy dróg obsługowych umożliwiających dojazd do posesji wzdłuż ul. Kolskiej po wschodniej stronie skrzyżowania, łączących również ulice dochodzące aktualnie do
  ul. Kolskiej,
 • budowy ciągu dróg rowerowych (bitumicznych) oraz chodników powiązanych
  z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,
 • przebudowy układu drogowego istniejącej stacji paliw polegającej na wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych i zmianie organizacji ruchu w związku z likwidacją bezpośredniego wyjazdu na ul. Warszawską.

Całkowity koszt projektu wynosi: 56.409.220,07 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 47.769.233,31 PLN

Okres realizacji: od 2017 r. do 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5

Beneficjent informuje, że dla ww. projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane przez IZ narzędzie informatyczne w postaci:

 1. Specjalnego adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl
 2. Dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości www.pois.gov.pl/nieprawidlowosciheader_fundusze_strukturalne_i_inwestycyjne

„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”

Nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 „Transport” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”. Poddziałania 5.1.2. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

CELE BEZPOŚREDNIE

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.

III. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

IV. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

PLANOWANE EFEKTY

 • zapewnienie bezpośredniego, optymalnego dojazdu do terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie i terenów przemysłowych Konin-Maliniec,
 • aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu,
 • poprawa obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,
 • polepszenie powiązania z regionalną siecią dróg województwa wielkopolskiego (DW 264) i z siecią dróg krajowych (DK25), pośrednio również z siecią TEN-T (autostrada A2),
 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,
 • polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,
 • skrócenie czasu podróży użytkowników drogi,
 • zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 110 kN/oś,
 • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego,
 • obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego,
 • poprawa wizerunku Województwa Wielkopolskiego i Miasta Konina,
 • zmniejszenie uciążliwości społecznych.

Całkowity koszt projektu to: 18 344 450,89 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 13 749 113,16 PLN

Okres realizacji Projektu: od 1.08.2017 r. do 28.09.2018 r.

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka o długości 2,063 km drogi - łącznika od ul. Przemysłowej (droga krajowa nr 25) do ul. Kleczewskiej (droga wojewódzka nr 264) w Koninie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia drogowego, odwodnienia, kanału technologicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Droga przebiegać będzie częściowo po istniejącym śladzie ulicy Brunatnej i istniejącej drogi gruntowej. Szerokość jezdni wyniesie 7,00 m. Przedmiotowa droga posiadać będzie klasę drogi L. Prędkość projektowa wnosi 40 km/h, kategoria ruchu KR5. Droga będzie posiadała nawierzchnie bitumiczną wykonaną na podbudowie zasadniczej z asfaltobetonu i podbudowie pomocniczej z kruszywa kamiennego łamanego. Odwodnienie planowanego przedsięwzięcia przewidziano za pomocą rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do odbiorników na wylotach kanalizacji deszczowej zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające w postaci separatora i osadnika. Tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w odległości około 80 m od przedmiotowej trasy.

Droga - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej stanowi połączenie komunikacyjne dla nowo powstałych terenów inwestycyjnych Konin – Międzylesie oraz alternatywny dojazd do terenów przemysłowych Konin-Maliniec. Zapewni optymalny dojazd do planowanych firm, które chcą lokować swój kapitał w regionie oraz do istniejących terenów przemysłowych, który będzie posiadał właściwe parametry techniczne dla odbywającego się i przewidywanego ruchu samochodowego i pieszego. Bez budowy wyżej określonego odcinka drogi nie będzie możliwy właściwy dojazd do obszarów koncentracji przemysłowej- tereny inwestycyjne Konin – Międzylesie, zarówno od strony ul. Kleczewskiej ( DW 264) jak i od strony ul. Przemysłowej ( DK 25), co będzie miało zdecydowany wpływ na rozwój gospodarczy miasta Konina i regionu.
„Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"

Projekt pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Wartość projektu – 1 959 107,80 zł, wkład Funduszy Europejskich: 1 665 241,63 zł

 Projekt polega na wsparciu w ramach którego oferowane są:

 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych w wysokości 23 100,00 zł,
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarcze.

Więcej informacji http://www.konin.eu/dotacjeum/projekt.html
Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem

Projekt pod nazwą: Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem realizowany w ramachkonkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.

Wartość projektu – 772.150,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 694.935,00 zł

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

W ramach projektu opracowane zostaną:

 • Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,
 • platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,
 • dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
 • program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.