Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)

Projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Świetojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” nr WND-RPWP.02.02.01-30-001/10 współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I - Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców.

Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.02.01-30-003/10-00 podpisano dnia 17 października 2011 r. Okres realizacji projektu - od 03 listopada 2009 r. do 18 grudnia  2011 r.

Wartość zrealizowanego projektu:

Koszt całkowity - 4 224 789,42 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane - 3 755 516,82 PLN. Dofinansowanie z EFRR - 3 004 413,45 PLN co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny finansowany z budżetu miasta - 1 220 375,97 PLN.

W ramach projektu przebudowano drogę powiatową nr 6078 na odcinku 1,35 km. umożliwiając skierowanie ruchu z kierunków Łódź i Poznań (z dwóch węzłów Autostrady A2) do centrum Konina. Przebudowa ulicy objęła swoim zakresem przebudowę jezdni, wykonanie obustronnych krawężników, budowę chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, wjazdów do posesji, przebudowę odwodnienia i urządzenie terenów zieleni ulicznej.