Projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)”

Projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)” realizowany w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Nr projektu POIG.06.02.02–00-068/11.

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu: zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie dokumentów koncepcyjnych i projektowych dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha.

Szczegółowe cele projektu:

 1. Prognozowane pozyskanie nowopowstałych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach ( docelowo w 2014r.)
 2. Przygotowanie opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 3. Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko naturalne (na etapie koncepcji zagospodarowania terenu – wymóg prawny); (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 4. Przygotowanie opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 5. Przygotowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 6. Przygotowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 7. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2013 r.)
 8. Przygotowanie analizy kosztowej makroniwelacji (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 9. Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko naturalne (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 10. Przygotowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego uwzględniającego etapowanie dla terenu inwestycyjnego o powierzchni 34,7643 ha (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 11. Przygotowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym (opracowanie do 15.10. 2012 r.)
 12. Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu POIG w ramach projektu (3 tereny inwestycyjne – w ramach obszaru Konin-Międzylesie)

Projekt zlokalizowany jest na terenie miasta Konina, jednego z największych ośrodków przemysłu paliwowo – energetycznego w Polsce (Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A.) Dominująca rola sektora paliwowo - energetycznego sprzyja rozwojowi takich gałęzi przemysłu takich jak: przemysł materiałów budowlanych.

Aktualnie Konin posiada trzy obszary inwestycyjne o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Na przełomie kilkunastu lat władze samorządowe przy współpracy z innymi podmiotami budowały/przebudowywały infrastrukturę techniczną dla wydzielonych terenów inwestycyjnych.

 1. Obszar Maliniec (powierzchnia ok. 25 ha).
 2. Obszar Janów (powierzchnia ok. 6 ha).
 3. Obszar Międzylesie (całkowita powierzchnia ok. 97 ha).

Projekt przewiduje realizację zadań z zakresu działań studyjno-koncepcyjnych na terenie stanowiącym część obszaru inwestycyjnego nr 3 – Obszaru: Międzylesie. Projekt obejmuje wyłącznie działki, które stanowią własność Miasta Konina o łącznej powierzchni 34,7643 ha.

Przedmiotowy obszar jest dla potencjalnych inwestorów atrakcyjny zarówno pod względem położenia jak i powierzchni (centrum miasta, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25 oraz drogi wojewódzkiej nr 264, zwarty obszar o areale powyżej 30 ha). Dodatkowym atutem niniejszego obszaru są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 118 Rady Miasta z dnia 26 maja 1999 r. działki o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych przeznaczone są pod:

 • działki o numerach ewidencyjnych: 274/10 (obręb Maliniec), 467/4, 466/6, 465/6, 464/5 (obręb Międzylesie) przeznaczone są pod: 26 TA – wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej
 • działka o numerze ewidencyjnym: 273 (obręb Maliniec) przeznaczona jest pod: 26 TA – wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej, D- tereny ulic dojazdowych,
 • działki o numerach ewidencyjnych: 467/3, 466/1, 465/2, 465/1, 464/1, 463/2, 463/1, 466/5, 463/5 (obręb Międzylesie) przeznaczone są pod: 13 U – tereny usług.

Głównymi barierami, które wstrzymują i ograniczają rzeczywiste zagospodarowanie tych terenów, są:

 • brak koncepcji ich zagospodarowania,
 • brak dokumentacji projektowo – technicznej dot. uzbrojenia,
 • brak uzbrojenia terenów w główne media (wodociąg i kanalizacja),
 • ograniczone nakłady finansowe przeznaczone na promocję gospodarczą w kraju i poza granicami kraju.

Realizowany projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Konina, a tym samym Polski, jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje.

OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczy terenów inwestycyjnych leżących w centralnej części miasta Konina. Konin to miasto położone w środkowej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. Liczba mieszkańców miasta wyniosła na koniec grudnia 2010 r. 79 302 osób (źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie). Tereny miasta Konina są w 96% objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 25, a w pobliżu jego granic autostrada A2, będąca częścią międzynarodowej trasy Berlin – Moskwa. W odległości około 100 km znajdują się dwa porty lotnicze Bydgoszcz BZG (99km), Poznań Ławica (101km). Dodatkowo, w Powidzu, w odległości 49 km funkcjonuje Lotnisko Wojskowe.

Konin jest jednym z największych ośrodków przemysłu paliwowo – energetycznego w Polsce. Tu ulokowany jest Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Dominująca rola sektora paliwowo - energetycznego sprzyja rozwojowi takich gałęzi przemysłu takich jak przemysł materiałów budowlanych.

Projekt przewiduje realizację działań studyjno-koncepcyjnych dla terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Miasta Konina o łącznej powierzchni 34,7643 ha. Teren ten stanowi część większego obszaru inwestycyjnego pn. Międzylesie, którego powierzchnia wynosi 97 ha.

Przedmiotowy teren jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów pod względem położenia i powierzchni. Dodatkowo niniejszy teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa te tereny, jako:

 • Wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej. Przeznaczenie podstawowe – działalność produkcyjna, usługowa, składowo – magazynowa, wielkopowierzchniowe tereny hurtu, tereny wystawowo – ekspozycyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi funkcji podstawowej (obsługa techniczna i transportowa) oraz z zielenią osłonową i ozdobną.
 • Tereny usług na wydzielonych działkach. Przeznaczenie podstawowe – usługi o charakterze nieuciążliwym. Dopuszczalne kierunki przekształceń: modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi o charakterze nieuciążliwym, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz stanem przez niniejsze działki przebiega rurociąg gazowy DN 125, do którego istnieje możliwość przyłączenia. Dodatkowo, istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowniczej średniego ciśnienia DN 225, która przebiega wzdłuż ulicy Przemysłowej w ciągu drogi krajowej nr 25 (ciśnienie robocze sieci 3 bary – odległość ok. 700 m).

Teren może zostać zaopatrzony w energię elektryczną z sieci Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR S.A. w Kaliszu (najbliższa odległość – 350 metrów). Dodatkowo zgodnie ze stanem faktycznym w odległości około 200 metrów od obszaru inwestycyjnego znajduje się bocznica kolejowa, a w ciągu ulicy Kleczewskiej (droga wojewódzka nr 264), w odległości około 150 metrów znajduje się linia telefoniczna TP S.A.

Ponadto, teren inwestycyjny położony jest w odległości około 800 metrów od przyłącza sieci wodociągowej DN 300 oraz w odległości 700 m od sieci kanalizacji sanitarnej – media umiejscowione wzdłuż ulicy Przemysłowej.

Aktualnie obszar objęty projektem posiada, poprzez nieutwardzoną wewnętrzną ulicę Brunatną dostęp do drogi krajowej nr 25 (ulica Przemysłowa) oraz poprzez drogę polną do drogi wojewódzkiej nr 264 (ulica Kleczewska). Po zakończeniu realizacji inwestycji pn. Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 tereny inwestycyjne będące przedmiotem projektu będą graniczyły z infrastrukturą drogową o parametrach drogi krajowej.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Wydziału Drogownictwa wynika, że poziom wód podziemnych na niniejszym terenie jest zróżnicowany, jednakże we wszystkich punktach wynosi poniżej 3 metry (badania przeprowadzone w lipcu 2008 r.). Zgodnie ze stanem faktycznym na przedmiotowym terenie nie występuje ryzyko wystąpienia zalań i osunięć.

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz stanem faktycznym teren ten jest wolny od barier występujących na powierzchni ziemi. Jednakże należy zaznaczyć, iż na obrzeżach terenu inwestycyjnego przebiega rurociąg wysokiego ciśnienia DN100 PN6,4MPa relacji Konin-Chorzeń, który został zbudowany w 1990 r. Zgodnie z informacją od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, lokalizacja obiektów budowlanych względem gazociągu powinna być zgodna z normą BN-80/8976-31. Zgodnie z ww. normą lokalizacja zakładów przemysłowych oraz parkingów samochodowych jest możliwa w odległości min. 15,0 m od granicy terenu zakładu, a w przypadku skrzyżowań z drogami dla samochodów ciężarowych zachodzi konieczność zabudowy na istniejącym gazociągu rur ochronnych.

Realizowany projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)” obejmuje działania studyjno-koncepcyjne w ramach dwóch zamówień przetargowych. W ramach pierwszego zamówienia publicznego realizowane zostaną następujące elementy:

 1. Opracowanie dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia.
 2. Raport oddziaływania na środowisko naturalne (na etapie koncepcji zagospodarowania terenu – wymóg prawny).
 3. Opracowanie dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych.
 4. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji. 
 5. Opracowanie studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych.

W ramach drugiego zamówienia publicznego, który zostanie ogłoszony po zakończeniu pierwszego etapu działań będą realizowane następujące elementy:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem, terenu pod inwestycje.
 2. Analizy kosztowe makroniwelacji.
 3. Raport oddziaływania na środowisko naturalne (na etapie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej – wymóg prawny)
 4. Opracowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego.

W ostatnim etapie realizacji projektu podjęte zostaną działania na rzecz opracowania informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Projekt realizowany jest przez następujące komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie:

 • Wydział Inwestycji – odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie procedur przetargowych dla opracowania pełnej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej, z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Komórka ta nadzorować będzie pracę Wykonawców oraz dokona odbioru przygotowanych dokumentów. 
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju – odpowiedzialny będzie za monitoring wskaźników produktu i rezultatów, pozyskanie inwestorów dla terenów objętych projektem, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
 • Wydział Prawny i Zamówień Publicznych – odpowiedzialny będzie za prawidłowe przeprowadzenie procesu zamówień publicznych.
 • Wydział Budżetu oraz Wydział Księgowości – komórki odpowiedzialne za prawidłową realizację projektu pod względem finansowym, przygotowanie wniosków o płatność.

Termin realizacji Projektu: do 31 października 2013 roku

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” zgodnie z zawartą w dniu 30.06.2011 r. umową o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.143.900,00 PLN brutto w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 972.315,00PLN (85%), pozostałe 15 % kosztów pokryje Miasto z własnych środków.