Przyjazna administracja

Projekt pt. "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej".

Celem projektu CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. "Jednego Okienka", z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG, jak również udostępnianie informacji o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej przez Internet.

CEIDG powstanie w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu obejmuje okres od 2 października 2008r roku do 31 marca 2013. Jego całkowita wartość wynosi 28 749 766 zł. ( w tym dofinansowanie 24 437 301 zł.).

Od 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne będą rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej w skrócie CEIDG.

Wynika to z art. 1 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie, z którym 1 lipca 2011 roku ma wejść w życie rozdział 3 (art. 23-39) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy te określają zasady działania CEIDG.

CEIDG będzie prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie teleinformatycznym. W systemie tym będą się rejestrować wyłącznie osoby fizyczne. Rejestracja w CEIDG będzie się odbywać on – line i będzie mogła być dokonana z dowolnego miejsca w Polsce lub poza granicami Polski. CEIDG zastąpi więc dotychczasową ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną w gminach.

Do rejestracji osób fizycznych drogą elektroniczną wykorzystany będzie zintegrowany wniosek zamieszczony na stronie CEIDG zawierający dane niezbędne dla CEIDG oraz dla:

  • urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą),
  • Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem),
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników).

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG a organy administracji publicznej nie będą miały prawa żądać od przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego rejestracje w CEIDG.

Realizacja projektu CEIDG doprowadzi do usprawnienia procesu rejestracji działalności gospodarczej. Umożliwi rejestrację działalności gospodarczej on-line, a dostęp do CEIDG będzie możliwy z każdego miejsca w Polsce i zagranicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Projekt formularza CEIDG (obowiązuje od 1 lipca 2011r.): www.mg.gov.pl/files/upload/9800/20110318CEIDG-1.pdf