Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi)

Zasady działania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi) określone zostały w § 8 Uchwały Rady Miasta Konina nr 594 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie miasta Konina funkcjonują 2 PSZOKi prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zlokalizowane:

 1. PSZOK ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, czynny od poniedziałku do piątku od 600 do 2200 oraz w soboty od 600 do 1400.
 2. PSZOK ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, czynny od poniedziałku do piątku od 800 do 1500 oraz w soboty od 800 do 1200, z wyjątkiem świąt.

Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie miasta Konina.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą własnym transportem dostarczyć i oddać bezpłatnie do PSZOKu następujące odpady komunalne:

 1. papier;
 2. metal i tworzywa sztuczne;
 3. szkło;
 4. ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 5. odpady zielone;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. zużyte opony;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 10. przeterminowane leki i chemikalia;
 11. zużyte baterie i akumulatory.

Odpady dostarczane do PSZOKu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia.

Nadzór nad PSZOK na terenie miasta Konina prowadzi Urząd Miejski w Koninie.

Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Wróć