Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA KONINA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie:

W tym roku szkolnym rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin będzie ponownie prowadzona w systemie elektronicznym (podstawa prawna: art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Na stronie internetowej www.konin.podstawowe.vnabor.pl  będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.

Elektroniczna rekrutacja do klas I  obejmuje dzieci, które w roku 2017 ukończą:

  • 7 lat (urodzone w 2010 r.)
  • 6 lat (urodzone w 2011 r.).

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica do szkoły obwodowej.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale
Nr 480   Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 r. :

  1. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 50 pkt.;
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej odległości szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 25 pkt.;
  3. dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat,  względem miejsca pracy jednego z rodziców ( prawnych opiekunów ) kandydata – 15 pkt.;
  4. w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki -  9 pkt.;

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) kandydata.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej zawiera listę wybranych szkół podstawowych, ułożonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można dokonywać
w terminie od 03.04.2017 r. od godziny 8.00 do 24.04.2017 r. do godz. 15.00 do dyrektora szkoły podstawowej, która jest najbardziej preferowana (wybrana na pierwszym miejscu).

UWAGA! Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia rodzica.

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.

Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24

Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Fikusowa 8

Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Turkusowa 1a

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 18 maja 2017 r. od godz. 14.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.   

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej nastąpi w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 12.00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.