Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych Miasta Konina na rok szkolny 2018/2019

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica do szkoły obwodowej.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale Nr 651 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.:

  1. w preferowanej publicznej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata – 50 pkt.;
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej odległości preferowanej publicznej szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 25 pkt.;
  3. preferowana publiczna szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat znajduje się
    w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) – 15 pkt.;
  4. w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki - 9 pkt.;

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej zawiera listę wybranych szkół podstawowych, ułożonych w kolejnościod najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można dokonywać w terminie od 05.03.2018 r. do 26.03.2018 r. do godz. 15.00 do dyrektora szkoły podstawowej, która jest najbardziej preferowana (wybrana na pierwszym miejscu).

UWAGA! Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia rodzica.

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.

Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
  • Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Fikusowa 8
  • Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Turkusowa 1a

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu20 kwietnia 2018 r. od godz. 14.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.