Skargi

Zasady składania skarg określone zostały w § 7 Uchwały Rady Miasta Konina nr 594 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, skargę (reklamację) należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu nieprawidłowości.

Skargę można wnieść w jednej z poniższych form:

  1. pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin
  2. e-mailowej – na adres odpady@konin.um.gov.pl
  3. ustnej – do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

Skarga powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

Skarga wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

Jeżeli nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie skargi rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku skargi szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Odpowiedź na złożoną skargę zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że składający określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź.
Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Wróć