Strategia rozwoju Konina

Strategia rozwoju Konina na lata 2015 - 2020

Celem głównym "Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020" jest poprawa warunków życia mieszkańców naszego miasta. Przedstawione opracowanie wskazuje realne możliwości oraz środki prowadzące do osiągnięcia tego celu.
"Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020" jest wynikiem procesu strategicznego opartego z jednej strony na pogłębionej diagnozie i analizach, wynikających z dostępnych informacji, a z drugiej na wyznaczeniu celów strategicznych z udziałem zarówno interesariuszy wewnętrznych ? przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i zewnętrznych ? mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Strategia rozwoju Konina 2007-2015

Strategia rozwoju Konina 2007-2015 stanowi odpowiedź na konieczność stosowania nowych jakościowo stylów i form zarządzania miastem. Jest ona jednym z elementów zarządzania strategicznego, rozumianego jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na przyszłość proces ciągłego przygotowywania i podejmowania decyzji dotyczących przyszłego poziomu rozwoju gminy.