Trudne pytania

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co zmiana systemu oznacza dla mieszkańców?

 • zwolnienie z obowiązku podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów,
 • konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru, w miejscu i terminie określonym uchwałą Rady Miasta.
 • wnoszenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych i obsługę całego systemu, w wysokości 20 zł od osoby za odpady zmieszane, a w przypadku selektywnego zbierania 12 zł od mieszkańca, w myśl zasady "segregujący płaci taniej"
 • konieczność wyposażenia nieruchomości na własny koszt w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast worki do selektywnej zbiórki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, w ramach opłaty, w ilościach określonych w uchwale dostarczy wybrany w przetargu przedsiębiorca odbierający odpady; dodatkowe worki będzie można u niego zakupić.
 • w zabudowie wielorodzinnej samorząd zapewni pojemniki na odpady segregowane znajdujące się na tzw. "wysepkach ekologicznych"
 • konieczność przestrzegania przepisów odnoszących się do gospodarki odpadami komunalnymi, w tym określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina.

3. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji, prezydent drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

5. Co zrobić z popiołem i żużlem powstałym podczas spalania?

Popiół i żużel należy umieszczać w specjalnym pojemniku przeznaczonym na tego typu. Pojemniki te, były rozdawane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dla mieszkańców Miasta Konina którzy wyrazili chęć otrzymania takiego pojemnika.

6. Czy należy wypowiedzieć umowę, która była podpisana z firmą wywozową?

Nie ma obowiązku wypowiedzenia umowy gdyż firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych na terenie Miasta Konina same wypowiadają umowy
z dniem 1 lipca 2013r.

7. Mieszkam w domku. Czy jak zapłacę, mogę wyrzucać tyle śmieci, ile chcę?

Nie ma znaczenia ile śmieci jest wyprodukowana. Opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich -w zależności od ilości mieszkańców, anie realnej ilości wytworzonych odpadów. Naliczenie opłaty na podstawie wystawionych pojemników możliwe jest tylko iwyłącznie dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firm).

8. Ile będą kosztować worki do selektywnej zbiórki odpadów lub gdzie można będzie je kupić? Czy zamiast worków do segregacji można stosować kubły w odpowiednich kolorach?

Worki do selektywnej zbiórki odpadów są dostarczane do nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę, który wygra przetarg w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Co zrobić w sytuacji, gdy urodzi mi się dziecko?

W takiej sytuacji należy złożyć korektę deklaracji i wliczyć w ilość osób zamieszkujących narodzone dziecko.

10. Czy liczba worków na śmieci segregowane nie jest zbyt mała?

W okresie od kwietnia do listopada liczba worków na odpady segregowane jest odpowiednio zwiększona.

Dodatkowo informujemy, że od lipca 2015 r. liczba worków zostanie zróżnicowana w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość

11. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłata wykazana w deklaracji jest opłatą do zapłaty, którą należy wpłacać we właściwym terminie organowi podatkowemu. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku złożona deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Kto będzie weryfikował ile osób mieszka w domu i czy to kwestia meldunkowa?

Weryfikację ilość osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości prowadzić będą pracownicy Urzędu Miejskiego.

13. Prowadzę działalność gospodarczą, kiedy otrzymam fakturę VAT za usług?

Określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach charakter opłaty wskazuje, iż w istocie mamy do czynienia z "daniną publiczną" - opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym.

Z powyższego wynika, że gmina, z tytułu realizacji ww. zadania będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

14. Czy mogę sam wywozić odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Do PSZOKU przyjmowane są tylko frakcje posegregowane odpadów oraz inne wymienione w regulaminie. Na zmieszane odpady komunalne należy złożyć deklarację od Urzędu Miejskiego w Koninie.

15. Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa wart. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lubw przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
 4. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
 5. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 6. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
 7. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

16. Wszelkie pytania i wątpliwości można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@konin.um.gov.pl

 

Aktualności Deklaracja Trudne pytania
Ile zapłacę? Co i gdzie wrzucać?
Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki Informacje dla przedsiębiorców Podstawy prawne Sektory
Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Wróć