Wsparcie efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25

Projekt pod nazwą „Wsparcie efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” nr SPOT/3.1/139/05 współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, Priorytet 3. Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT.

Umowę o dofinansowanie nr 67/05 podpisano dnia 10.10.2005 r.

Okres realizacji projektu - od 10 października 2005 r. do 21 maja 2008 r.

Wartość projektu, według umowy:

Całkowite wydatki kwalifikowane - 288 248,96 PLN. Dofinansowanie z EFRR - 216 186,72 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny finansowany z budżetu miasta - 72 062,24 PLN co stanowi 25% wydatków kwalifikowanych.

W ramach projektu wydatkowano kwotę – 283 741,52 PLN, tj. 98,44 % zaplanowanych środków, którą przeznaczono na:

  • sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne urządzenia techniczne - 75 784,96 PLN
  • usługi szkoleniowe - 149 584,50 PLN
  • ekspertyzy i opinie - 58 408,06 PLN