Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku

do dnia 5 maja 2019 r.

 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 12 maja 2019 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 11 maja 2019 r.

 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 24.00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 16 maja 2019 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 17 maja 2019 r.

 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 21 maja 2019 r.

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 23 maja 2019 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 26 maja 2019 r. godz. 7.00 – 21.00

 • głosowanie