Ponowne głosowanie w Wyborach Prezydenta RP - 12 lipca 2020 r.

Wydawanie materiałów
11 lipca 2020 roku (sobota)
Sala sesyjna w Ratuszu w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6

 • Komisje od Nr 1 do nr 8 - godzina 8.00 - 8.20
 • Komisje od Nr 9 do Nr 16 - godzina 8.30 - 8.50
 • Komisje od Nr 17 do Nr 24 - godzina 9.00 - 9.20
 • Komisje od Nr 25 do Nr 32 - godzina 9.30 - 9.50
 • Komisje od Nr 33 do Nr 40 - godzina 10.00 - 10.20
 • Komisje od Nr 41 do Nr 47 - godzina 10.30 - 10.50


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

  Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

  Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
 1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

  Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

 1. DUDA Andrzej Sebastian
 2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak


INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze w Koninie od Nr 1 do Nr 45 w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (niedziela), rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych o godzinie 6.00.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski
Szkolenie przewodniczących i zastępców obwodowych komisji wyborczych 24 czerwca 2020 Ratusz, sala sesyjna, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Komisje od Nr 1 do Nr 23 odbędą szkolenie o godz. 16.00 do 17.30

Komisje od Nr 24 do Nr 47 odbędą szkolenie o godz. 17.30 do 19.00.

Link do prezentacji szkoleniowych: https://bip.konin.eu/index.php?d=prezenszkol.
I POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz Wyborczy w Koninie I postanowieniem nr 32/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. powołał 47 obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniem nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych zapraszam osoby powołane w skład obwodowych komisji wyborczych 18 czerwca 2020 roku (czwartek) na pierwsze posiedzenia komisji, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6, Ratusz - sala sesyjna w następujących godzinach:

 • 8.00  komisje od Nr 1 do Nr 5
 • 8.45 komisje od Nr 6 do Nr 11
 • 11.15 komisje od Nr 12 do Nr 17
 • 12.00 komisje od Nr 18 do Nr 23
 • 12.45 komisje od Nr 24 do Nr 29
 • 13.30 komisje od Nr 30 do Nr 35
 • 14.15 komisje od Nr 36 do Nr 41
 • 15.00 komisje od Nr 42 do Nr 47

Porządek posiedzenia:

 • wybór przewodniczącego komisji i jego zastępcy;
 • omówienie zadań i trybu pracy, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w skład komisji;
 • omówienie zadań do dnia wyborów, w tym związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów
 • ostemplowanie kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym oraz przygotowanie pakietów wyborczych. Sporządzenie protokołu.
 • dyskusja – pytania, wnioski do otrzymanych materiałów.

Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy. Członkowi obwodowej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. (Art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego).

Pełnomocnik
Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie
Hanna Bryska

Ważne: Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej!

Załączniki do zapoznania:

 1. Kodeks Wyborczy – wyciąg
 2. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r.).
 3. Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Koninie: tel. 63 240 11 45 lub 63 240 11 46
Postanowienie nr 139/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 42 w mieście Konin

Postanowienie nr 134/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Konin

Postanowienie nr 130/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Konin

Postanowienie nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Konin

Postanowienie nr 122/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w mieście Konin

Postanowienie nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w mieście Konin

Postanowienie nr 110/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Konin

Postanowienie nr 109/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w mieście Konin

Postanowienie nr 108/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Konin

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 45 w mieście Konin

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 36 w mieście Konin

Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 34 w mieście Konin

Postanowienie nr 86/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 33 w mieście Konin

Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27 w mieście Konin

Postanowienie nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w mieście Konin

Postanowienie nr 83/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w mieście Konin

Postanowienie nr 82/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Konin

Postanowienie nr 81/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Konin

Postanowienie nr 80/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Konin
Urząd Miejski w Koninie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 12 czerwca do godziny 15.30.

Sposób przyjmowania zgłoszeń:

 1. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Koninie (RATUSZ), ul. Wiosny Ludów 6,
 2. lub w formie skanu lub zdjęcia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: hanna.bryska@konin.um.gov.pl, a oryginały zgłoszeń należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Miejskiego w Koninie pocztą tradycyjną (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację: 63 240 11 48, 63 240 11 45 lub 63 240 11 46.
Informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

 • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców - usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
 • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
 • Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Elektroniczne usługi wyborcze: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej