Wymiana taboru (autobusów) - MZK

Projekt pod nazwą „Wymiana taboru (autobusów) - MZK” nr WND-RPWP.02.05.02-30-005/10 współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 - Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II - Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.

Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-00 podpisano dnia 13 grudnia 2010 r. Okres realizacji projektu -  od 4 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r.
 
Wartość zrealizowanego projektu:

Koszt całkowity - 16 278 068 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane - 13 239 768 PLN. Dofinansowanie z EFRR - 10 591 814,40 PLN co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny finansowany z budżetu miasta - 5 686 253,60 PLN.

W ramach projektu zakupiono 15 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów miejskich, marki SOLARIS, w tym:

  • 4 autobusy klasy MIDI typ URBINO 10,
  • 8 autobusów klasy MAXI typ URBINO 12,
  • 3 autobusy klasy MEGA typ URBINO 18.

Zakupione autobusy zostały przekazane do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie.

http://www.mzk-konin.com.pl/wymiana-taboru----autobusow--mzk.html