Zmiany w CEIDG ważne dla przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku w życie weszła Konstytucja Biznesu - jest to pakiet pięciu ustaw upraszczających i porządkujących obrót gospodarczy w Polsce. Za sprawą nowych regulacji prawnych przedsiębiorcy mogą skorzystać z licznych rozwiązań, dzięki którym łatwiej zacząć prowadzić działalność gospodarczą, a następnie ją rozwijać.

Najważniejszym aktem prawnym z pakietu Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, które zastąpiło do Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 roku.

Konstytucja Biznesu wprowadziła nowe rozwiązania dedykowane osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej, do tych najważniejszych należy zaliczyć:

Działalność nieewidencjonowana

Będzie to działalność osoby fizycznej prowadzona na małą skalę. Pozwala ona próbować swoich sił w biznesie bez konieczności załatwiania wielu formalności. Osoba zainteresowana prowadzeniem działalności nierejestrowej nie może:

 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej,
 • osiągać przychodu z działalności wyższego niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 600 zł brutto, czyli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności nierejestrowej nie może mieć przychodu wyższego niż 1 300 zł. Przekroczenie dochodu (1 300 zł brutto) powoduje konieczność złożenia wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Mimo ułatwień od strony formalnej, wszystkie przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał płacić podatek w wysokości 17 proc. dochodu, będzie mógł też skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 556,02 zł.

Prowadząc nierejestrową działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ulga na Start i „Mały ZUS”

W ramach Konstytucji Biznesu ustawodawca przygotował rozwiązania wspierające zarówno nowych przedsiębiorców, jak i tych, którzy działają na rynku już od pewnego czasu.

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start. W jej ramach przez pierwsze 6 miesięcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne – obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu tego okresu przedsiębiorca może opłacać składki ZUS we wspomnianej już preferencyjnej wysokości (maksymalnie przez 24 miesiące).

Z ulgi na start mogą skorzystać nie tylko osoby rozpoczynające działalność po raz pierwszy, ale też przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy działający na niewielką skalę mogą korzystać z „małego ZUS-u”. Początkowo składki ZUS zostały powiązane z przychodem uzyskiwanym przez przedsiębiorcę. Od 2020 r. ustawodawca poszedł o krok dalej, uzależniając wysokość składek od dochodu. Aby opłacać składki ZUS w niższej wysokości, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • w poprzednim roku kalendarzowym uzyskać przychód do 120 000 zł,
 • dokonali stosownego zgłoszenia (do 8 stycznia 2020 r.),
 • nie wykonywać działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy

Wśród pozostałych zmian i uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdują się m.in.:

 • zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności gospodarczej – instytucja zawieszenia bezterminowego;
 • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego okresu zawieszenia;
 • zmiany dot. adresu miejsca wykonywania działalności;
 • nowe możliwości zmiany danych w CEIDG;
 • wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego;
 • zmiany w dacie  zaprzestania i dacie wykreślenia z CEIDG;
 • wprowadzenie nowego kanału komunikacji z przedsiębiorcami- wiadomości SMS.
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wymienione uproszczenia i ułatwienia to nie wszystkie regulacje, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy. Ministerstwa zapowiadają prace w obrębie kolejnych ustaw, a to dla wszystkich właścicieli firm oznacza kolejne zmiany w najbliższej przyszłości.

Pozostały katalog zmian znajduje się na stronie http://konstytucjabiznesu.biz