II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Gajowej

Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Niesłusz przy ulicy Gajowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2015 r. /wtorek/, godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.

 1. Niezabudowana działka gruntu stanowiąca własność Miasta Konina oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 578/21 o pow. 0.8984 ha, obręb Niesłusz. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ponad 2,5 km na północ od centrum miasta i około 450 m na zachód od ul. Przemysłowej ( miejski odcinek drogi krajowej Nr 25 Kalisz - Bydgoszcz). Dojazd do nieruchomości od strony Gajowej.
 2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00078636/8.
 3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 24 P/S - tereny produkcji przemysłowej baz i składów.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 360.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej /72.000,00 zł/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 12 marca 2015 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.

Dodatkowe warunki przetargu: nabywca nieruchomości powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie - rozpoczęcie budowy budynku w terminie 2 lat oraz jej zakończenie w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5% ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 250.000.00 zł.
 
I Przetarg został przeprowadzony 23 września 2014 roku.

****************************************************************

 1. Niezabudowana działka gruntu stanowiąca własność Miasta Konina oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 578/23 o pow. 0.6489 ha, obręb Niesłusz. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ponad 2,5 km na północ od centrum miasta i około 450 m na zachód od ul. Przemysłowej (miejski odcinek drogi krajowej Nr 25 Kalisz - Bydgoszcz). Dojazd do nieruchomości od strony Gajowej.
 2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00055186/1.
 3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 24 P/S - tereny produkcji przemysłowej baz i składów.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości - 260.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej /52.000,00 zł/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 12 marca 2015 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.

Dodatkowe warunki przetargu: nabywca nieruchomości powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie - rozpoczęcie budowy budynku w terminie 2 lat oraz jej zakończenie w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 250.000.00 zł.
 
I Przetarg został przeprowadzony 23 września 2014 roku.

****************************************************************

 • Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący.
 • Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ze zm./.
 • Wszystkich informacji osobom zainteresowanym zakupem opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami /pok. nr 2/, Wioletta Woźniak-Wróbel tel. 63 240 12 35.

Wróć